Får vite meir om ferjesal

Fleire dokument i den omstridde ferjesalsaka i Sogn og Fjordane skal offentleggjerast.

FERJESAL: Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok å selje Fjord1-aksjane til Torghatten, men vart stoppa av konkurransetilsynet. No har Havila sikra seg ferjeselskapet. ARKIVFOTO: KNUT ARNE AARSET 

Nyheter

– Som ledd i dette har vi innleia eit samarbeid med Torghatten med sikte på å kunne offentleggjere så mykje som mogleg av dokumenta frå den politiske slutthandsaminga i 2015. Her vil det og vere aktuelt å få vurdert nokre dokument som seinare vart lagt fram for Konkurransetilsynet.

Det seier fylkesrådmann Tore Eriksen i ei pressemelding.


Fjord1-rådgivere fikk millionkontrakt uten konkurranse

Konsulentene som hjalp Sogn og Fjordane fylkeskommune med å selge Fjord1, fikk 20,6 millioner kroner for jobben etter selv å ha gitt råd om ikke å legge den ut på anbud, skriver Bergens Tidende.


– Når det gjeld fortrulege dokument som er skjerma for innsyn, er teieplikta normalt til for å vareta selskapa sine legitime interesser, ikkje fylkeskommunen sine. Difor må vi i slike tilfelle få aksept/samtykke for den offentleggjering vi legg opp til, legg Eriksen til. Arbeidet tek til i veke 37, men noko sluttdato er ikkje klar.

Samrøystes ja til sal av Fjord1-aksjar til Havila

Fylkestinget i Sogn og Fjordane gjekk samrøystes inn for å selje den omstridde aksjeposten til Havilafjord og Sævik-familien.