Budsjettlekkasje:

56 millioner til nytt folkehelse-program

Regjeringen vil i statsbudsjettet lansere et nytt program for folkehelsearbeid i kommunene.

Helsepolitiker Elisabeth Røbekk Nørve (H) representerer Høyre på Stortinget.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Regjeringen lekker i disse dager gladsakene som kommer i statsbudsjettet. For 2017 foreslås det å bruke 56,1 millioner til å etablere et nytt program for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel.

Budsjettlekkasje i går: Tre millioner til Ålesund-skolene

– Dette er en strategi med en tirårig satsing, og barn og unge er den viktigste målgruppen, forteller stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H).

Vil ha gode ideer

Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid.

– Satsingen skal styrke kommunenes mulighet til å utvikle og prøve ut nye måter å fremme barn og unges psykiske helse. Kommuner som har gode ideer til tiltak, og som ønsker å prøve dem ut, vil med denne satsingen få økonomisk og faglig støtte til å utvikle, gjennomføre og evaluere tiltakene, påpeker Røbekk Nørve.

Målet er at kommunene skal lære av hverandre, og finne nye metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. I tillegg ønsker man å hindre utstøting.

Av de 56 millionene settes 46,1 millioner av til lokale utviklingstiltak, og 10 mill. foreslås satt av til kunnskapsstøtte og evaluering for å sikre såkalt erfaringsoverføring og tiltak som gir god effekt lokalt.

Satsing på helse

– Jeg er svært glad for denne satsingen, sier Røbekk Nørve. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil også bli styrket med ytterligere 50 millioner kroner i 2017-budsjettet. En styrking på totalt 800 mill. totalt i stortingsperioden.

Røbekk Nørve mener at dette, sammen med 350 mill. til tidlig innsats i skolen for de som sliter og trenger hjelp, viser at regjeringen satser bredt på barn og unges helse og oppvekst.