Dom i fiskesvindel-saken:

Strenge dommer for fiskesvindel

De tre tiltalte i fiskesvindelsaken i Ålesund er dømt til fengsel i fem og et halvt år, tre år og ett og et halvt år.

Rettens aktører var på befaring ved Scanprod på Valderøya.  Foto: Staale Wattø

Dommer Hanne Ombudstvedt.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Den strengeste dommen er i samsvar med aktors påstand. De to andre dommene er mildere enn aktor sitt krav.

Saken gjelder grovt tjuveri og heleri av fisk for 11,6 millioner kroner, samt skatteunndragelse og momsunndragelse.

I følge tiltalen ble det i perioden 2010-2015 foretatt 109 leveringer av fisk av den hovedtiltalte til firmaet Aalesund Seafood. Fisken stammer fra Scanprod AS. Penger skal så ha blitt overført, blant annet til en tidligere ansatt i Scanprod, som var tiltalt for å ha stjålet fisken.

Den antatte hovedmannen er dømt for grovt heleri. I retten sa mannen at han ikke visste noe om at fisken kunne være stjålet, men det tror ikke retten på. «Retten finner det bevist ut over rimelig tvil at det kan utelukkes at fisken som tiltalte solgte til Aalesund Seafood stammer fra lovlige kilder», står det i dommen.

Retten legger vekt på at fisken var umerket, at det ikke forelå opplysinger om hvor fisken kom fra, eller at det fantes fraktebrev eller annen normal dokumentasjon. Retten er heller ikke i tvil om at tiltalte visste at fisken ikke stammet fra "lovlige kilder". Han dømmes for grov overtredelse av staffelovens paragraf om heleri. Han blir også domfelt for unndragelse av skatt og moms.

– Retten finner ut fra varighet, hyppighet og omfanget av fiskeleveransene at tiltalte utvilsomt har drevet heleri «sedvanemessig», står det i dommen på fengsel i fem og et halvt år.

Tiltalte nummer to er daglig leder i Aalesund Seafood, som fisken ble videresolgt til. Under rettsforhandlingene sa den daglige lederen at han ikke involverer seg i hvor fisken kommer fra og at dette var «forretningshemmeligheten» til den hovedtiltalte. Han spurte om alt var i orden, og fikk vite at fisken kom fra Nord-Norge.

– Handelen med denne fisken avvek ikke fra andre handler med fisk, sa tiltalte.

Men retten tror ham ikke, og bygger på vitneforklaringer, blant annet fra Mattilsynet sin kontrollør. Retten viser til at oppgjøret for fisken skilte seg ut fra normale prosedyrer.

I tillegg ble det i retten lagt fram SMS-kommunikasjon mellom den daglige lederen og hovedtiltalte, som vitner om en utradisjonell oppgjørsform for fisken. Dermed blir den daglige lederen dømt til fengsel i tre år.

Den tredje tiltalte var primært tiltalt for tjuveri, eller medvirkning til tjuveri ved å gi andre tilgang til bedriften der fisken ble stjålet fra. I følge tiltalen har han fått overført 1,3 millioner kroner fra hovedtiltalte.

Den tredje tiltalte benektet i retten at han har stjålet fisk, og han har gitt forskjellige forklaringer om hvorfor han fikk penger fra den hovedtiltalte.

Retten mener det ikke foreligger fellende bevis for tjuveri, men dømmer mannen etter den subsidiære påstanden om heleri. Straffen er satt til fengsel i et og et halvt år, det vil si det halve av det aktor bad om.

Tiltalte nr. 1 (mann, 49):

  • Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.
  • I medhold av loven inndras 4,8 mill. Inndratte midler skal bl.a. anvendes til dekning av idømt erstatning til Scanmar AS på 600.000.
  • Sakskostnader på 6.000 kr.
  • Mannen var tiltalt for å ha mottatt 386 tonn fisk til en verdi av 11,6 mill. Ifølge tiltalen solgte han fisken videre til Aalesund Seafood AS, til tross for at han var klar over at fisken var utbytte av straffbare handlinger.

Tiltalte nr. 2 (mann, 50):

  • Dømt til fengsel i tre år.
  • Frifinnes for inndragningskravet.
  • Sakskostnader på 6.000 kr.

Tiltalte nr. 3 (mann, 49):

  • Dømt til fengsel i ett år og seks måneder.
  • I medhold av loven inndras 1,3 mill. Inndratte midler skal bl.a. anvendes til dekning av idømt erstatning til Scanmar AS på 600.000.
  • Sakskostnader på 6.000 kr.

Alle tre tiltalte er i tillegg dømt til å i fellesskap betale 600.000 kroner i erstatning til Scanmar.

Betenkningstid

Forsvarer for den antatte hovedmannen, Anders Svinø, sier at klienten er fornøyd og lettet over at en enstemmig rett under skyldspørsmålet er kommet til at det ikke er stjålet en eneste fisk fra Scanprod.

– For øvrig har han erkjent å ha kjøpt og solgt 386 tonn fisk «svart», men har vært i den tro at dette var lovlig vare fra Nord-Norge, sier Svinø.

– Hvem i Nord-Norge har levert fisken?

– Klienten min har forklart at han ikke kjenner navn på leverandøren i nord, sier Svinø.

Moms- og skatteunndragelse, og brudd på regnskapslovgivningen er erkjent, og han vil ta sin straff for dette, opplyser Svinø. Klienten har tatt betenkningstid rundt dommen, slik at ankefristen på to uker nå løper.

Tingrettens dom vil bli studert i detalj, og derettet vil det bli tatt stilling til ankespørsmålet.

– Idømt straff vurderes uansett som vesentlig for streng, og dette sannsynliggjør en anke. Idømt straff er i samsvar med aktors påstand, men bygger på at fisken er stjålet fra Scanprod. Det har retten korrekt avvist under vurderingen av skyldspørsmålet, og det skulle vært reflektert under straffutmålingen.


Aktor Hilde Haugen la ned påstand om fem og et halvt års fengsel for hovedtiltalte.

Forsvarerne ville ha alle de tiltalte frikjent.

Smp.no kommer med mer