Avskjediga offentlig tjenestemann tapte søksmålet:

Staten frifunnet i prestesak

En tidligere prest ble avskjediga av Møre bispedømme. Nå har han tapt saken han anla mot staten for å få avskjeden erklært ugyldig.

Tingrett   Foto: Line Helgesen

Nyheter

Dom falt i Oslo tingrett 8. oktober der staten v/ kulturdepartementet er frikjent. Saksomkostninger ble ikke idømt.

Rettssak:

Prest saksøker staten etter avskjed

En prest som ble frifunnet for vold, men dømt for kjøring uten gyldig førerkort, saksøker staten for det han mener er ugyldig avskjed.


Gikk til søksmål mot staten

Vedkommende har vært ansatt som prest siden 2011. Han fikk avskjed fra prestestillinga i 2015.

Avskjeden ble påklaget til departementet, men kulturdepartementet som fastholdt vedtaket.

Den avskjediga arbeidstakeren gikk deretter til sivilt søksmål mot staten ved departementet for å få oppheva vedtaket, samt kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Departementet svarte med påstand om frifinning, og avviste erstatningskravet.

Avskjed etter jenestemannsloven

Oslo tingrett har vurdert om vilkårene for avskjed etter tjenestemannslovens paragraf 15 første ledd bokstav a) eller b) er opppfylt.

En har vurdert a) om vedkommende grovt har krenket sine tjenesteplikt og b) om presten ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten har brutt ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Uten førerkort

Rettens flertall (dommer og meddommer) viser til at presten flere ganger har kjørt uten førerkort og at vedkommende brøt tjenestepikt ved ikke å ha førerkort –  som var en av uttrykte kvalifikasjoner i stillingsannonsa.

En legger også til grunn at vedkommende forut for ansettelsesforholdet kjørte bil uten førerkort mens vedkommende var prest.

Da mannen søkte på prestestilling, opplyste han at han kunne kjøre bil. Faktum er at han ikke hadde førerkort da han søkte på prestestillinga.

Flertallet viser til at det er brudd på tjenesteplikt å ikke informere om manglende kvalifikasjoner.

Uten tillit

Rettens flertal mener vedkommende har brutt ned tilliten som er nødvendig for stillingen og at vilkåra for avskjed etter punkt b er oppfylt. Retten mener han er sterkt å bebreide for i lang tid å ha kjørt bil uten førerkort og for å ha feilinformert sin arbeidsgiver med hensyn til sine kvalifikasjoner.

Her bemerkes det at dette gir grunn til å stille spørsmål ved hans troverdighet.

Flertallet peker videre på at en prest er avhengig i stor grad av tillit i sitt virke.

– Ikke grovt, mener mindretallet

Rettens mindretall er langt på veg enig med flertallet men mener de nevnte punktene i tjenestemannslova ikke er oppfylt.

Mindretallet mener det er kritikkverdig, men ikke er en grov krenkelse av tjenesteplikt,  å unnlate å opplyse at han ikke hadde førerkort, samt å ha kjørt bil uten å ha rett til det.

Rettens mindretall peker også på at vedkommende har bedt om tilgivelse, han tok førerkortet for ett år siden og har gjort opp for seg. Mindretallet mener at tilliten til vedkommende i stillingen ikke er uopprettelig brutt ned.

Mindretallet argumenterer også for at den oppsagte presten burde få 60.000 kroner i oppreisning på bakgrunn av den lange tiden som har gått  i saka.