Her er pressemeldinga fra Olympic

Olympic Shipping har fått med seg kreditorene på en løsning. Fredag formiddag ble denne pressemeldingen lagt ut.

Stig Remøy   Foto: AndrÈ Pedersen

Nyheter

PRESSEMELDING

Lokale investorer og langsiktig refinansiering for Olympic

(Fosnavåg, 9. desember 2016)

Lokale investorer går sammen med hovedeier Stig Remøy inn i en løsning som restrukturerer og refinansierer virksomheten i Fosnavåg-rederiet Olympic Ship AS. Avtalen sikrer videre drift og er akseptert av de sikrede långiverne, verftskreditorene og mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne til selskapets usikrede obligasjonslån.

Hovedelementet i den nye løsningen er etablering av et nytt subsea-selskap, Olympic Subsea AS. Det tilføres 400 millioner kroner i ny egenkapital, reforhandlede lånebetingelser og forfallsprofil på lånene. Samtidig reduseres selskapets samlede rentebærende gjeld fra 5,5 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner.

- Vi har fått på plass en løsning som både er langsiktig og bærekraftig. Vi sikrer hoveddelen av virksomheten og arbeidsstokken, og Olympic er refinansiert frem til utgangen av oktober 2021. Som en del av løsningen blir det etablert et nytt Olympic-selskap som får tilført nødvendig kapital til å komme gjennom den konjunkturnedgangen hele næringen nå opplever, sier Stig Remøy.

Kriseløsning på plass for Herøy-rederi

Kriseløsning på plass for Herøy-rederi

Olympic Shipping har fått med seg kreditorene på en refinansiering. Rederiet blir delt i to og tre subseabåter selges.


Lokal kapital

Selv går Remøy inn som hovedeier med en aksjepost på 70 prosent i det nye selskapet. Med på laget har han tre lokale investorer. Husefamilien deltar gjennom investeringsselskapet Seriana AS, den andre investoren er Marin Group AS. I tillegg kommer også COO i Olympic Shipping AS, Bjørn Kvalsund inn på eiersiden gjennom selskapet Omega Maritime AS.

Dagens aksjonærer er tilbudt å tre inn på samme vilkår som de nye investorene.

- Vi er tilfreds med at vi fant løsningen her lokalt, gjennom investorer som både kjenner vår virksomhet og markedet. Dette vil gi arbeidsro og forutsigbarhet i et turbulent marked, men det vil også posisjonere selskapet for å ta del i veksten den dagen konjunkturene snur, sier Remøy.

De lokale investorene er også tilfreds med etableringen av det nye selskapet, og understreker at de ønsker å innta en rolle som finansielle aktører.

- Vår investering er basert på at vi anser Olympic som et interessant og fremtidsrettet selskap. Det har selvsagt også betydning at en står overfor et lokalt selskap innenfor en bransje som vi kjenner godt, sier Seriana AS sin representant, Pål Huse.

- Investeringen i Olympic passer godt inn i vår investeringsstrategi. Selskapet representerer en bransje som vi kjenner godt, og det er selvsagt også viktig for oss at det unike maritime miljøet i Norge opprettholdes. Dette sier Svein-Rune Gjerde, daglig leder i Marin Group AS.

Det har lenge vært kjent at Olympic Ship AS har arbeidet med å få på plass varige løsninger på den krevende økonomiske situasjonen som markedsutviklingen har skapt. Planen inneholder flere viktige elementer som samlet sett ga en løsning som alle parter har akseptert.

Restrukturering av skipsflåten

Tirsdag ble det kjent at selskapet Swire Pacific overtar skipet «Olympic Athene». I tillegg overtar en av långiverne skipene «Olympic Commander», «Olympic Poseidon» og «Olympic Hera». Salget av de fire skipene er en del av løsningen selskapet og långiverne er blitt enige om.

Dette betyr at Olympic ikke lenger vil kunne tilby arbeid til mannskapene om bord på disse skipene. Til sammen regner man med å måtte si opp cirka 80 ansatte, samtidig som andre vil kunne bli permittert.

- Det er beklagelig at vi er nødt å si opp så mange gode medarbeidere, og vi skulle gjerne ha vært dette foruten. Samtidig gjør løsningen at vi vil kunne beholde hoveddelen av vår arbeidsstokk. Det har vært et viktig mål for oss, selv om vi i dag også tenker på de kollegene som ikke kan bli med Olympic videre, sier Remøy.

Salget av Olympic Athene vil gi en netto positiv kontanteffekt på 70 millioner kroner etter innfrielse av gjeld, mens salg av øvrige tre skipene vil ha en nøytral likviditetseffekt etter gjeldsinnfrielse.

11 moderne subseafartøyer fra Olympic Ships flåte vil bli løftet over i det nye selskapet Olympic Subsea AS. Dette selskapet vil bli finansiert opp med ny egenkapital fra Olympics nåværende eiere og de nye, lokale investorene. Olympic Subsea kjøper de 11 fartøyene fra datterselskaper av Olympic Ship, og Olympic Ship vil bli et indirekte datterselskap av Olympic Subsea. Fem supplyskip og tre ankerhåndteringsfartøy blir liggende igjen i Olympic Ship.

Ny konsernstruktur

Olympic Subsea blir det nye morselskapet i Olympic-konsernet og vil finansiere opp Olympic Ship med et kalkulert beløp som skal dekke kapitalbehovet ut 2020.

CFO John Arne Winsnes sier at restruktureringen har vært en krevende prosess hvor ledelsen og selskapets styre i lenger tid har jobbet med å ivareta verdiene til alle Olympic-interessenter.

- Det har vært invitert både finansielle og industrielle investorer globalt, men til slutt ble det lokal kapital som støtter en løsning som vi anser som den beste for alle. Jeg er fornøyd med at bankene og obligasjonsinvestorer har vært villig til å bidra til løsningen som ivaretar verdiene i selskapet, sier Winsnes.

Han trekker spesielt frem verftene Kleven, Ulstein og Vard som har bygget samtlige av Olympics skip som alle er medinvestorer i enkelte av Olympics datterselskaper.

- Det har vært svært viktig at disse, tross utfordrende tider også for verftene, støttet opp om løsningen, sier Winsnes.

Ny egenkapital

I alt vil det bli skutt inn 400 millioner kroner i det nye selskapet. Olympic Subsea vil sørge for å dekke forventet kapitalbehov til drift av supply- og ankerhåndteringsvirksomheten frem til 2020, men vil ikke være bundet av finansielle forpliktelser eller garantier overfor Olympic Ship.

Nye betingelser for sikret bankgjeld

Det nye subseaselskapet vil overta all sikret bankgjeld knyttet til finansiering av subseafartøyene på omkring 2.8 milliarder kroner. Nedbetaling av alle sikrede banklån vil bli vesentlig redusert til og med 2020, og alle forfall er utsatt til september 2021. I tillegg endres betingelsene for alle lånefasilitetene. Den samlede positive likviditetseffekten fra utsatte avdrag er cirka 1,5 milliarder kroner.

Refinansiering av obligasjonsgjeld

Obligasjonseierne i lån OLSH02 og OLSH03 får konvertert sine obligasjoner til to nye obligasjonslån som skal utstedes av Olympic Subsea AS. Det skjer i form av et konvertibelt lån på 60 millioner kroner og et senior usikret lån på 300 millioner kroner. Begge lånene har 5.5 års løpetid fra utstedelse. Det konvertible lånet kan konverteres til en eierandel på 13 prosent. Det usikrede seniorlånet med en rente på 3% kan innløses etter to år til 65% av pålydende verdi, etter tre år til 75% av pålydende verdi og etter fire år til 85% av pålydende.

Utsatt betalingsforfall hos verftene

Forfallsdato for gjelden til verftskreditorene på totalt 89,5 millioner kroner er foreslått utsatt til 30. september 2021 som en del av refinansieringen av Olympic Ship.

Formell beslutningsprosess

Gjennomføringen av restruktureringen er betinget av en rekke forhold, herunder formelle godkjenninger i obligasjonseiermøter og i ekstraordinær generalforsamling i selskapet, samt endelig dokumentasjon og avtaler med berørte parter. Selskapet vil kalle inn til møter med obligasjonseierne i de to obligasjonslånene. Møtene ventes avholdt omkring 22. desember 2016. De foreslåtte endringene krever godkjenning fra 2/3 av obligasjonseierne i hvert av lånene.

Olympic mener den foreslåtte restruktureringen er den beste løsningen som er mulig å få til, ut fra hensynet til samtlige av selskapets interessenter og selskapets videre fremtid. Selskapet kan allikevel ikke garantere at alle endelige godkjenninger, avtaleinngåelser og dokumentasjon kommer på plass.

Fearnley Securities og EY er finansielle rådgivere, mens Wiersholm er juridisk rådgiver for Olympic Ship AS i prosessen med å komme frem til den foreslåtte langsiktige finansieringsløsningen for Olympic-konsernet.