Ferje-finansieringen har kurs mot farlig farvann

En teoretisk modell er et mer eller mindre godt forsøk på å speile eller forutse sammenhenger i den virkelige verden. Når det viser seg at dette forsøket er nærmere mindre godt enn godt, er det fornuftig å vrake eller korrigere modellen.

TRUER TILBUDET Om den nye modellen for overføringer til ferjedrifta blir innført, vil passasjerer, næringsliv og innbyggere i ferjefylket bli tapere.  Foto: Knut Arne Aarset

Det er ekstremt viktig å få endret modellen før den er sjøsatt

Nyheter

Ferjepassasjerene og befolkninga i Møre og Romsdal står nå i fare for å bli offer for en modell som ikke stemmer med virkeligheten. I fylkesutvalgets møte mandag kveld, slo samferdselssjefen alarm om hva som er i ferd med å skje.

I en ny modell for fordeling av ferjemidlene mellom fylkene kommer Møre og Romsdal svært dårlig ut. Kommunaldepartementet har fått utarbeidet modellen, og den er nå til kvalitetssikring hos Møreforsking. Slik den er nå, kan fylket komme til å tape 20 millioner årlig på omlegginga.

For ferjefylket Møre og Romsdal er det svært alvorlig. Allerede nå er den statlige finansieringa av ferjedrifta i fylket sterkt underfinansiert. Dette fører til at politikerne må ta penger som kunne vært brukt til andre formål, for å opprettholde et nødvendig ferjetilbud.

Vinner ikke fylket fram med å få endret dette, vil enda mer penger måtte hentes fra andre deler av budsjettet for å få ferjedrifta til å gå i hop. Alternativt kan det bli aktuelt å kutte i tilbudet, for eksempel ved å redusere antall avganger i enkelte ferjestrekninger.

Kutt i rutefrekvensen kan kompenseres med større ferjer, men på enkelte sterkt trafikkerte samband er det i dag rett og slett ikke praktisk mulig. Andre steder krever det betydelig oppgradering av oppstillingsplasser eller ferjekaiene.

Så langt har Møre og Romsdal stått skulder ved skulder med de andre ferjefylkene for å få økt de statlige overføringene til ferjedrifta. Målet har vært en inntektsmodell som dekker de faktiske kostnadene som følger med økt trafikk og økte kostnader som følge av dyrere anbud.

Problemet med den nye modellen er at det kan se ut til at Møre og Romsdal blir det eneste fylket som taper stort. Det er ekstremt viktig å få endret modellen før den er sjøsatt, for ferjepassasjerene og innbyggerne i Møre og Romsdal sin skyld. Mørebenken bør ta grep straks.