Her er Bøens endelege framlegg:

Vil ha lensmannskontor i Ulsteinvik og Fosnavåg

Politimester Ingar Bøen har valt å oppretthalde 16 politistasjonar og lensmannskontor i det endelege framlegget til ny struktur for Møre og Romsdal.

Politimeister Ingar Bøen vil ha 16 politistasjonar og lensmannskontor.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette kjem fram i ei pressemelding frå Møre og Romsdal politidistrikt.

I forslaget som politimeisteren sende på høyring i oktober var lensmannskontora i Ulstein og Herøy samlokaliserte til Myrvåg, medan Tingvoll lensmannskontor var slått saman med kontoret i Sunndal. Dette går han no vekk ifrå.


Vil ha kontor i Ulsteinvik og Fosnavåg

Politimeisteren har no konkludert med at det bør vere lensmannskontor både i Ulsteinvik,  Fosnavåg og i Tingvoll. Politimeister Ingar Bøen støttar seg mellom anna til nærare 30 høyringsfråsegner som er komne inn frå kommunar i fylket.

– Vi hatt ein omfattande prosess med sterk involvering av kommunar gjennom fleire store konferansar og ei rekke andre møte. Mellom anna med dette bakteppet har eg kome fram til at 16 tenestestadar i Møre og Romsdal er det som sameinar flest av dei omsyna som skal takast, seier Bøen i pressemeldinga.

Foreslår kun 12 politistasjoner og lensmannskontor i M&R:

Vil fjerne halvparten

I dag har Møre og Romsdal 26 politistasjoner eller lensmannskontorer. En ekspertgruppe foreslår å fortsette med kun 12.


Politistasjonar i dei tre største byane

Dersom Politidirektoratet vel å fylgje tilrådinga frå Bøen, vil det framleis vere politistasjonar i dei tre største byane.

Vil ha meir politi i Stranda:

– Politiet er dei siste som kjem fram til ein aksjon

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda vil ha meir operativt politi til bygdene i Stranda. Det er ikkje godt nok at politiet kjem sist fram til ei alvorleg hending.


Og det blir lensmanskontor i Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Fræna, Vestnes, Rauma, Haram, Sykkylven, Herøy og Sande, Ulstein og Hareid, Vanylven og Ørsta.

– Dei lensmannskontora som no vert borte og slått saman med større einingar, hadde i utgangspunktet svært lav bemanning og hadde ingenting å seie for beredskapen, seier Bøen.

Ordførere krever mer politi

Møre og Romsdal har færrest politifolk per innbygger. Nå har 36 ordførere gått sammen om et felles brev til politidirektøren.


Endeleg avgjerd innan 1. april

Politidirektoratet har det endelege ordet når det gjeld strukturen i politidistrikta. Avgjerd derifrå skal etter planen ligge føre midt i januar.

Deretter får kommunane ein klagefrist til 1. mars på delar av avgjerda – først og fremst saksbehandlinga. Justisministeren er klageinstans for avgjerda frå direktoratet og alle klager er venta ferdig behandla innan 1. april.

Skal bli betre polititeneste

Siktemålet med strukturedringa er å frigjere ressursar for å gje innbyggarane i Møre og Romsdal ei betre polititeneste:

– Politiet skal vere til stades i lokalmiljøa og vere synleg for publikum, og det skal etablerast eit tettare samarbeid med kommunane. Det forpliktar både politiet og kommunane, seier Bøen i pressemeldinga.

Vidare viser han til at målet med Nærpolitireforma er eit politi som er operativt, synleg og tilgjengeleg og som har kapasitet og kompetanse til å førebygge, etterforske og påtale kriminelle handlingar og sikre innbyggarane sin tryggleik. Det skal utviklast eit kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der folk bor.

– Samstundes skal det utviklast sterke fagmiljø som er rusta til å møte kriminalitetsutfordringane i dag og i framtida, seier Bøen.

Politidirektøren avviser lokale politikutt

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): De lokale politidistriktene har gått for langt i sine forslag til kutt i antall lensmannskontor, fastslår politidirektør Odd Reidar Humlegård. Nær halvparten av tjenestestedene foreslås nedlagt.