Ny naturskadeordning fra nyttår

En ny naturskadeerstatningslov trer i kraft fra nyttår. Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere.

  Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Nyheter

– Selv om gjeldende ordning stort sett har fungert godt, er det rom for forbedringer. Det har vært behov for å tilpasse og modernisere regelverket – noe som har vist seg å kreve en fullstendig gjennomgang av regelverket, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Det blir innført en ny forskrift og et nytt system for saksbehandling. Ordningen der skaden først takseres gjennom et såkalt lensmannsskjønn, blir ikke videreført. Hovedregelen etter den nye loven er at den skadelidte selv skal dokumentere skadeomfanget og kostnadene ved en gjenoppretting.

Samtidig gir loven Landbruksdirektoratet anledning til å innhente takst i de tilfellene der direktoratet mener det er nødvendig.

Videre er det utviklet en heldigitalisert søknadsprosess med et elektronisk søknadsskjema og en digital rettleder.

– Vi bygger videre på et system som går langt tilbake i tid, og tilpasser dette for å kunne være bedre rustet for naturskadesituasjoner i fremtiden, sier Dale.

Tall for innmeldte skadesaker og erstatningsutbetalinger i perioden 2004– 2015 viser at det i gjennomsnitt behandles om lag 1.400 naturskadesaker årlig. De årlige utbetalingene er i gjennomsnitt på noe over 100 millioner kroner