Avsløringer om beltebruk i psykiatrien: – Vi tar saken alvorlig

Helse Møre og Romsdal gikk onsdag gjennom sin egen internrevisjon etter VGs avsløringer i psykiatrien. Rapporten viser at median tid er 6 timer i belter i Helse Møre og Romsdal mot 3 på landsbasis.

Konst. klinikksjef Karl Arne Remvik orienterte styret i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Nestleder Petter Bjørdal (t.v.) er fungerende styreleder på grunn av flyproblemer for styreleder Stein Kinserdal som kom til møtet klokka 12. Direktør Espen Remme til høyre.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

– Vi tar saken alvorlig, understreket både direktør Espen Remme og konst. klinikksjef Karl Arne Remvik under onsdagens styremøte.

VG har gått gjennom alle tvangsprotokoller levert til Kontrollkommisjonen i psykiatrien.

Funnene viser at median belteleggingstid er 11,67 timer. Helse Møre og Romsdal har imidlertid i sin internrevisjon funnet ut at medianen er 6 timer.

– Gjennomgangen viser at tallene som er presentert i VG ikke samsvarer med egne funn, hevder helseforetaket.

Hovedtillitsvalgt reagerer etter intern gransking av beltelegging i psykiatrien

Kritiserer internrapport

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund mener helseforetakets interne gransking av beltelegging har klare svakheter.


– VG har ikke samme tilgang

Konst. klinikksjef Karl Arne Remvik mener grunnen til avviket med stor sannsynlighet er at VG ikke klarer å identifisere nye vedtak i tilfeller hvor pasienten har vært inn og ut av belter flere ganger over en lang tidsperiode.

Hadde tidspress før styremøte:

Helseforetaket: – Vi har på ingen måte avvist kritikken

Konst. klinikksjef for psykisk helse og rus, Karl-Arne Remvik, har fått oversendt kritikken fra hovedtillitsvalgt Tor Rune Aarø.


– Det vil si at uten journaltilgang kan det se ut som at pasienten har en sammenhengende lang periode under tvang, mens det i journal kommer fram at det dreier seg om flere korte episoder over det aktuelle tidsrommet.

Enkelt forklart har ikke personellet som har ført tvangsprotokollene likt i Norge – og internt mellom Molde og Ålesund. I Ålesund er ikke for eksempel alle toalettbesøk, hvor pasientene er ute av belter, ført i like stor grad som i Molde.

Voldsomt utslag i Ålesund

I Ålesund er medianen 10 timer i belter. Medianen er tallet som deler et utvalg i to deler, og er «midt på tabellen». I praksis betyr det at det er store tall og små tall på ytterkantene.

Remvik påpekte i styremøtet at utvalget er lite, og at det kan gi utslag i statistikken.

Men i Molde på Hjelset er medianen kun 3 timer i belter.

Remvik påpeker at man der har vært flinkere til å føre tvangsprotokollene likt landet for øvrig. VG har kun hatt tilgang på de håndskrevne protokollene, ikke pasientenes journaler, hvor all tvangsbruk kommer fram.

Forskjell her

Likevel erkjenner foretaket at det er alvorlig at de har dobbelt så lang gjennomsnittlig median beltetid:

  • 3 timer på landsbasis ifølge VG.
  • 6 timer ifølge internrevisjonen til HMR.

Rapporten til Helse Møre og Romsdal omfatter mekanisk tvang med akuttavdelingene i Ålesund og på Hjelset - to av seks seksjoner. Totalt 217 vedtak er gått gjennom. Av disse er 50 journaler verifisert opp mot data i protokoll.

– To ganger medianen

Helse Møre og Romsdal sine funn viser at det er noe ulike praksis i registrering av beltelegging mellom seksjonene.

– Gjennomgang av journaler, og det faktum at lengden på tvangsbruk i HMR er to ganger medianen på landsbasis, viser at det er grunn til å anta at flere pasienter ligger for lenge med mekaniske tvangsmiddel, erkjenner Remvik overfor styret.

Tiltak på lang og kort sikt

Blant tiltak på kort sikt vil det bli etablert bedre opplæring/trening innenfor aggresjonsmestring og av nyansatte.

Det vil bli en arena for systematisk refleksjon, observasjon og dokumentasjon. I tillegg vil det bli nye rutiner for dokumentasjon, prosedyrer for å redusere tvang og gjennomgang av bemanningsplaner med bruk av overtid og vikarinnleie.

På lang sikt skal Helseforetaket jobbe med såkalte standardiserte pasientforløp og innføre elektronisk registrering av tvangsprotokoll fra sommeren 2017.

Smp.no følger saken.