Deponi på Flatholmen

Når nær 100.000 tonn giftige sedimenter skal ryddes opp fra Aspevågen, har Norconsult anbefalt å etablere deponi for massene på Flatholmen, fordi de mener dette er best egnet sted.

Flat­hol­men: Nest bil­ligst, men best eg­net til de­po­ni, iføl­ge rap­port. 

Nyheter

Også Kvennaneset og Gangstøvika er vurdert.

I vektingen av valg teller økonomi mest, (50 prosent), mens stedlig egnethet teller 30 prosent og miljø 20 prosent. Et deponianlegg på Flatholmen er beregnet å koste 34 mill. kr pluss moms, Kvennaneset øst 54 mill, Kvennaneset vest 32 mill, og Gangstøvika 39 mill.

Blant ulemper på Kvennaneset er planer om blokkbebyggelse og fare for at giftgass kan sive inn i bebyggelsen. I Gangstøvika er ugunstig topografi en av ulempene. Det er Ålesund kommune som har valgt ut alternative plasseringer og gitt Norconsult oppdraget med å utrede disse.