Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan:

«Få flere møtefrie veger»

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen – en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

TILTAK Regjeringen har lagt til grunn at det skal etableres forsterket midtoppmerking på et en rekke nye riksveger. Forfatterne av kronikken savner en tilsvarende målsetting for riksveger som ifølge vegnormalen skal trygges med midtrekkverk. 

Om nødvendig må eksisterende veg breddeutvides for å få på plass midtrekkverk

KRONIKKFORFATTERNE Mari Helmer, adm. leder i Nei til Frontkollisjoner og Geirr Tangstad Holdal, daglig leder, Trafikksikkerhetsforeningen.  Foto: PRIVAT

Nyheter

Stortinget skal behandle NTP den 19. juni. Ifølge forslag til NTP 2018–2029 skal antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken reduseres til maksimalt 350 innen 2030.

Møtefrie og trygge veger

Møteulykker er den største utfordringen på riksveiene. For å redusere antall ulykker, må det bygges møtefrie veger. Der det ikke er behov for utbygging av møtefri vei i ny trasé må det etableres midtrekkverk på to- og trefelts veger.

Om nødvendig må eksisterende vei breddeutvides for å få på plass midtrekkverk. Vi vet at møtefrie veier reduserer antall drepte med opp mot 90 % og hardt skadde med 50 %, der slike veier blir etablert.

Statens vegvesens veinormaler angir i dag at veier utenfor tettbygd strøk med døgntrafikk over 6 000 skal være møtefrie, det vil si firefelts vei med midtdeler eller to-/trefelts vei med midtrekkverk.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Ved utgangen av 2016 er 626 km av riksveinettet firefelts vei, og i tillegg er det 335 km to- eller trefelts vei med midtrekkverk. Beregninger viser at det må bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksveg i perioden 2018–2029 dersom veinormalens kriterier skal være oppfylt på riksveinettet innen 1. januar 2030. Av dette ligger i underkant av 400 km i prosjektporteføljen til Nye Veier AS. I tillegg kommer fylkesveiene.

Konkrete mål

Det er bra at Regjeringen legger til grunn 36,9 milliarder kroner i planperioden til programområdetiltak. Særskilte trafikksikkerhetstiltak inngår i disse, og inkluderer blant annet:

Innen 2019 skal det etableres forsterket midtoppmerking på alle eksisterende riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høgere, der gitte kriterier om blant annet 7,5 meter asfaltert bredde og hensyn til fotgjengere og syklister er oppfylt.

Alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høgere skal innen 1. januar 2024 oppfylle gjeldende krav for utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring eller skilting av farlige kurver, samt nødvendig utbedring av terrenget langs vegen der det ikke er siderekkverk.

Men vi savner de samme konkrete målene når det gjelder å sikre de 1800 km med riksveg som i dag står usikret, og som ifølge veinormalen skal trygges med midtrekkverk.

Fotgjengere og syklister

Statistikk om ulykker viser at fotgjengere og syklister har en betydelig høgere risiko for å bli drept eller hardt skadet i trafikken. Det er i tillegg en høy andel underrapportering av slike ulykker, noe som fører til at det ikke nødvendigvis settes inn nok, eller gode nok, tiltak for å redusere disse ulykkene.

Det er essensielt at tiltakene som settes inn for å redusere ulykker er i samsvar med tilgjengelig kunnskap. Særlig ser man at å etablere et sammenhengende infrastrukturtilbud, med fokus på sikre og logiske krysningspunkt, bidrar til å redusere antall ulykker med myke trafikanter.

Vedlikehold

Trafikksikkerhet må være et sentralt element også innen drift og vedlikehold. Det er viktig å samordne ulike prosesser for å sikre ønsket standard.

Eksempler på dette er at etablering av forsterket midtoppmerking og utbedring eller oppsetting av rekkverk utføres samtidig med at det legges nytt vegdekke.

Det er viktig at behovene til fotgjengere, syklister og motorsyklister tillegges særlig vekt ved utforming, bygging, drift og vedlikehold av veganlegg.

Stort ansvar

Våre politikere har et stort ansvar når NTP skal behandles. Tryggere trafikkmiljø sparer liv!

De fire siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 50 personer og 235 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Alle trafikantene har også et stort ansvar når vi ferdes ute i trafikken, vi har ingen å miste! Til alle som skal ut i trafikken – vel fram og trygt hjem igjen.