Rapport on nye vegprosjekt

Møreaksen i en tynn tråd

Realiseringen av Møreaksen henger i en tynn tråd i følge en ny rapport fra Oslo Economics.

Byggeklart: Det er teknisk mulig å bygge hengebrua over Julsundet i dag. Andre fjordkryssinger krever utvikling av nye tekniske løsninger. Disse ligger blant annet derfor bak Møreaksen i E39-løypa. Illustrasjon: Møreaksen 

Nyheter

15 store vegprosjekter i NTP står i fare for ikke bli realisert gitt at en skal holde seg innenfor rammen på drøyt 1000 milliarder kroner til samferdselsformål de neste 12 årene, slik Nasjonal transportplan legger opp til. Møreaksen som skal gi ferjefri forbindelse mellom Ålesund og Molde er et av dem.

- Vi er bekymret. Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til  VG.

Det er de som har bestilt rapporten fra Oslo Economics. Bakgrunnen for at Møreaksen kan ryke er den nærmest eksplosive kostnadsøkningen tilknyttet nye vegprosjekt. I snitt har prisen på vegprosjektene de siste årene økt med rundt 40 prosent, i følge Oslo Economics.

«Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger», heter det i rapporten.

Møreaksen er inne med en startbevilgning i slutten av den første seksårsperioden. Det vil si rundt 2024. Resten av finansieringen er lagt til perioden fram mot 2030. Det betyr i seg selv stor usikkerhet rundt mulighetene for å realisere dette prosjektet med en prislapp på mellom 30 og 40 milliarder kroner.

Også ny E39 Byrkjelo-Sandane blir pekt ut som et prosjekt som står i fare for ikke bli bygget de neste 12 årene selv med en NTP på mer enn 1000 milliarder.