Nøkkeltalla:

Statsbudsjettet: Dette får Møre og Romsdal

70 nye studieplasser til NTNU, økt innsats på havbruksforskning og nytt sjukehus på Hjelset er noen av nyhetene for Møre og Romsdal. Regjeringen skal også prioritere flomsikring.

NTNU i Ålesund   Foto: Staale Wattø

Nyheter

TEMA: Alt om statsbudsjettet

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde (HiM) med 1,3 millioner kroner. Det skal gå til å etablere 30 nye studieplasser ved høgskolesenteret i Kristiansund.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NTNU, som har studiested i Ålesund, med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.

Instituttleder Anniken Karlsen ved Institutt for IKT og realfag, IE fakultetet ved NTNU.  

Det er fantastisk at vi får disse pengene! Fremtiden er smart, digital, elektrisk, bærekraftig, fornybar, trygg og sikker, for å sitere min dekan Geir Egil Dahle Øien ved fremtidsfakultetet IE, sier instituttleder Anniken Karlsen ved Institutt for IKT og realfag, IE fakultetet ved NTNU.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) med 2 millioner kroner for 2018. Midlene skal gå utvikling og formidling av kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 2 360 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Møre og Romsdal fylke.

Helse

 • Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 3 554 millioner kroner til bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal som skal erstatte sykehusene i Molde og Kristiansund. Det nye sykehuset skal inneholde nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et distriktmedisinsk senter med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Regjeringen er i dialog med blant annet Sunnmøre friluftsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune om en mulig opprettelse av en ny enhet av Skjærgårdstjenesten i fylket. Det er bevilget midler til å opprette nye enheter av Skjærgårdstjenesten, som kan utbetales når organiseringen og lokal medfinansiering er på plass. Denne prosessen har foreløpig kommet lengst i Møre og Romsdal, som trolig blir det fylket der en ny enhet blir opprettet først. Drift av offentlige friluftslivsområder og fjerning av marin forsøpling vil bli sentrale oppgaver for en eventuell ny enhet i Møre og Romsdal.

Flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre- og Romsdal vil bli prioritert i 2018, herunder sikring av Gjerdeelva i Hareid kommune og skredsikring i Ørsta kommune.
 • NVE vil fortsette utredningen om hvorvidt drenering av Åknesrenna i Møre og Romsdal kan være et egnet tiltak.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sjøforsvaret med om lag 84,8 millioner kroner i 2018. Økningen vil blant annet benyttes til økt vedlikehold. Dette vil legge til rette for et høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, øke tilgjengeligheten på fartøyene og dermed bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det økte vedlikeholdsnivået ha en positiv effekt på den lokale sysselsettingen og lokal maritim industri.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette:

 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.
 • E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune 
  Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.
 • Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner
  - Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.
  - Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.
  - Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.
 • Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune
  Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.
 • Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner
  - Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.
  - Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.
 • Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner
  Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.
 • Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune
  Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.
 • Planlegging
  Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette: 

 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Møre og Romsdal med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Luftfart 

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål i alt i 2018. Av dette er det satt av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye kontrakter for ruteflyging på flyruten Ørsta-Volda – Bergen v.v. for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.

Kyst

 • Fiskerihavner
  Regjeringen foreslår å bevilge 117,9 millioner kroner til å gjennomføre fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold og 97 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner.
 • Gjersvika fiskerihavn (Sande kommune) – startes i 2018
 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger. 

Elektronisk kommunikasjon

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.