KrF belønner familiene i sitt alternative budsjett

Ikke uventet får familiepolitikken et løft i KrFs alternative statsbudsjett. I tillegg settes det av mer penger til distriktene, klima og frivillighet.

  Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Nyheter

– Mens familiene var den største taperen i regjeringens forslag til statsbudsjett, har KrF gjort dem til de største vinnerne, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han presenterte det alternative budsjettet torsdag formiddag.

Han trakk fram økte bevilgninger til barnetrygd på 300 millioner kroner, tiltak for å styrke barnehagen med 350 millioner kroner og forslag om fleksibel kontantstøtte.

– En investering i familiene er en investering i framtiden, slo Hareide fast.

Han understreket at KrFs alternative budsjett legger opp til en lavere oljepengebruk enn regjeringens forslag.

Mer til lærlinger

I tillegg til familiepolitikk, har partiet fire hovedprioriteringer i budsjettet, ifølge partilederen. Det er flere lærere, klima, global fattigdom og frivillighet.

Partiet foreslår blant annet å øke lærlingtilskuddet med 123 millioner kroner.

– Det å sikre at alle får en lærlingplass er viktig for å unngå at faller ut av skolen, men også for å sikre rekrutteringen inn til yrkesfagene, sa nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad under framleggelsen.

Mange av satsingene i det alternative budsjettet er blitt kjent på forhånd. Blant annet har KrF satt av en ekstramilliard til distriktene, som blant annet skal gå til bredbånd, omstilling av melkebruk, flere politistillinger over hele landet og regionale utviklingsmidler.

– Dette er viktige områder for KrF, fordi vi ser at her går budsjettet i en feil retning og forsterker en sentraliserende trend, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug til NTB.

Skroter avgiftsfritak på netthandel

Onsdag ble det kjent at partiet krever en lærernorm på skolenivå på maks 15 elever per lærer til og med 4. klasse og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn. Helårseffekten av forslaget er 850 millioner kroner.

På inndekningssiden vil partiet skrote avgiftsfritak på netthandel fra utlandet, noe Virke har beregnet vil gi 2,6 milliarder kroner ekstra i statskassen. KrF vil dessuten øke avgiftene på alkohol, tobakk, sukker og enkelte miljøområder, ifølge Fædrelandsvennen.

Partiet vil også prioritere 200 millioner kroner mer til Heimevernet, fjerne kutt i pressestøtten og si nei til regjeringens forslag om kutt i dagpengene. KrF vil også hente 1.500 flere kvoteflyktninger til Norge enn regjeringen foreslår.

Dette er hovedsatsingene i KrFs alternative statsbudsjett

Familie:

* 350 millioner kroner til å øke bemanningen i barnehagen

* 300 millioner kroner til å øke barnetrygden

* 40 millioner kroner til å utvide foreldrepermisjonen

* 200 millioner kroner til at far får selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon

* 42 millioner kroner til mer fleksibel kontantstøtte

* 230 millioner kroner til å beholde skatteklasse 2

* 230 millioner kroner til å øke foreldrepengene for foreldre som har vært lite i arbeid

* 150 millioner kroner til dobbel permisjon for tvillingforeldre første halvår

Skole:

* 358 millioner kroner til flere lærere. Tiltaket innebærer maks 15 elever per lærer i 1.–4. trinn og maks 20 elever på 5.–10. trinn.

* 250 millioner kroner til mentorordning for nye lærere

Helse og eldre:

* 480 millioner kroner mer til helsestasjon og skolehelsetjeneste

*412 millioner kroner mer til rusarbeid

* 100 millioner kroner til økt legedekning på sykehjem

* 100 millioner kroner til flere dagtilbud til demente

* 76 millioner kroner til å øke minstepensjon for enslige og minstepensjonister med 4.000 kroner

Arbeid og distrikt:

* 123 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet

* 160 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser og 200 flere plasser for varig tilrettelagt arbeid

* 250 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og låne- og tilskuddsordninger i distriktene.

* 71 millioner kroner i bredbåndstilskudd

* 150 millioner kroner til fond for konvertering av fjøs

Klima og bistand:

* 200 millioner kroner til gang- og sykkelveier

* 50 millioner kroner til klimatiltak i kommunene

* 196 millioner kroner til bistand og til å ta imot 1.500 flere kvoteflyktninger

Skatter og avgifter (besparelser):

* 1,64 milliarder kroner fra mer omfordelende trinnskatt

* 930 millioner kroner fra å skrote avgiftsfritak på utenlandsk netthandel

* 1,9 milliarder fra økt moms på brus og godteri

* 535 milliarder kroner fra å reversere endringen i taxfreekvotene for alkohol og øke alkoholavgiftene med 5 prosent

* 465 millioner kroner fra å reversere endringene i taxfreekvotene for tobakk og øke tobakksavgiftene med 10 prosent

* 265 millioner kroner på å halvere tobakkskvoten i taxfree-ordningen

* 1,4 milliarder kroner fra økt CO2-komponent i engangsavgiften for bil

* 370 millioner kroner fra økt vektkomponent i engangsavgiften for bil

* 430 millioner kroner fra å øke veibruksavgiften for autodiesel med 20 øre

* 70 millioner kroner fra å øke veibruksavgift for bensin med 10 øre

* 200 millioner kroner fra å øke grunnavgiften for mineralolje med 30 øre

* 360 millioner kroner fra å øke CO2-avgiften for innenlandske flyreiser med 1 krone