Røntgenmaskiner og roboter inntar trålere og filetfabrikker. Kanskje kan trålfanga fisk få like god kvalitet som linefanga fisk

En revolusjon pågår i fiskeindustrien

Du har sikkert sett det: Sprellende torsk bløgges – sjølsagt for hånd.

Hi-tech: Her ser vi prototypen av en ma­skin som skal kun­ne plukke bein skån­somt ut av hvit­fisk­fi­let. Ved å nappe bei­na ut uten å skjæ­re, blir den fer­di­ge fi­le­ten stør­re. Optimar ut­vik­ler ro­bo­ten i sam­ar­beid med blant and­re SINTEF. Fra venstre Erik West­re, leder for forsk­ning og ut­vik­ling hos Optimar, Roar Pedersen, fag­sjef far­tøy­tek­no­lo­gi i FHF og Odd Jo­han Flad­mark, kva­li­tets­sjef i Hav­fisk.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Snart kan også bløgginga automatiseres.