Svartløken eller Ørskogfjellet?

Fylkesmannen vil ikkje ha E39 her

I dag kom fylkesmannen si meining om framtidig E39-trasé.

Tre minutt: K3.1 gjennom Svartløken er tre minutt raskare enn K2.0 over Ørskogfjellet, men det er mest på papiret, meiner Vestnes-ordførar Lien. Kart: Statens vegvesen 

Nyheter

Fylkesmannen vil ikkje ha veg i dagen gjennom friluftsområdet Svartløken. Høyringsfristen i saka går ut i dag.

Mevatnet: I Vegvesenets alternativ 3.1 går E39 oppe i dagen frå Fylling og hit til Mevatnet i Skodje, og i tunnel vidare forbi Svartløkvatnet til Tomrefjord. Fylkesmannen vil ikkje ha framtidig E39 her. Arkiv.  Foto: Dagfinn Lillebø

I hovudtrekk meiner Fylkesmannen at influensområdet for alternativ K3.1 og K3.2 gjennom Svartløken er avgrensa for knapt i Vegvesenet si utgreiing, og at konflikta for natur- og friluftslivsverdiar er større enn det som går fram her, heiter det i høyringssvaret.

- Vi rår derfor sterkt i frå ei løysing med veg i dagen slik alle K3 alternativa legg opp til i ulik grad i Fylling/Svartløkenområdet. Konfliktane er her så store at vi varslar motsegn til ein framtidig planprosess som legg opp til utbygging av desse vegtraseane, skriv fylkesmannen.

Høyringssvaret frå fylkesmannen vart sendt i dag.

- Vidare vurderer vi alternativ K2.0 og K2.1 over Ørskogfjellet som mindre problematisk enn framstilt. Ei utviding av eksisterande veg vil ikkje påverke dei største verdiane i naturreservata. Ved K2.1 vil det vere meir konfliktfylt med ei utviding av vegen mot Nysætervatnet, framfor ei utviding inn i Måslia naturreservat.

90- eller 110-sone

Eit spørsmål vil vere om eit slikt val blir til hinder dersom det i framtida skal byggjast firefelts veg med 110-sone. Fylkesmannen rår i alle fall til at vidare planlegging av ny E39 Digernes-Vik legg H5-standard til grunn (midtdelar og 90-sone).

Fylkesmannen peikar særleg på Solnørdalen og konsekvensar her for friluftsliv, landskap og landbruk, i tillegg til naturmangfald.

- Sett i lys av naturverdiane som finst i Solnørdalen stiller vi spørsmål ved Statens vegvesen si vurdering av at verdien for naturmangfald blir sett til middels. Fylkesmannen vurderer denne til å vere stor. Vi ser at konfliktpotensialet mot vassdrag, viktige naturtypar og truga artar vil avhenge av val av løysning for kryssing av elva. Her vil H5-standard gje større fleksibilitet for justeringar enn H8 (firefelts motorveg, journ. anm.), skriv fylkesmannen om Solnørdalen.

Trasé-val for E39:

Tidlegare politi: – Eg skal vere den første til å legge meg i lenkegjeng

På folkemøtet i Skodje var det sterke innlegg mot å legge E39 gjennom friluftsområda i Fyllingsmarka og Svartløken-området.

– Eit samla fylke for E39 over Ørskogfjellet

Mot éi stemme frå Haram anbefaler fylkesutvalet at E39 går over Ørskogfjellet.

Så langt Sunnmørsten kjenner til er det to instansar, Statens vegvesen og NHO Møre og Romsdal, som anbefaler E39 gjennom Svartløken. Alle kommunar på nordre Sunnmøre anbefaler Ørskogfjellet, det same gjer fylkeskommunen.