Fiskeri:

Full gjennomgang av fiskekvotane

Tirsdag er det dialogmøte hos fiskeriminister Per Sandberg.

Strukturgevinst: På årsmøtet til Fiskebåt i år provoserte fiskeriministeren med å opne for at fiskekvotar også kan omfordelast mellom dei ulike fartøygruppene. 

Nyheter

– Vi har mange reglar for kven som kan fiske, korleis og kor mykje dei kan fiske. Dagens kvotesystem er svært komplekst, meiner fiskeriminister Per Sandberg.

Til dialogmøtet kjem Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge og to forskarar. Medlemmene i Stortingets næringskomité er invitert som observatørar.

For fiskeriministeren er det sentralt å spørje om bidraget frå fiskeflåten til kystsamfunna er stort nok.

– Spørsmåla om bidraget frå fiskeflåten til kystsamfunna er stort nok, og kva som bør skje med strukturgevinsten, er blant dei mest sentrale spørsmåla som vil bli drøfta, seier statssekretær Veronica Pedersen til Sunnmørsposten.

Årsmøtet i Fiskebåt

– Ei grunnleggjande endring i kvotesystemet

Per Sandberg er open for å omfordele fiskekvotar mellom fartøygruppene. Paul Harald Leinebø er lettare sjokka.


Lytte til fiskerinæringa

Møtet er ei oppfølging av kvoteutvalet (Eidesenutvalet) sin rapport frå 2016. Det pågåande arbeidet i departementet skal munne ut i ei stortingsmelding neste år.

Frå Mørebenken møter Steinar Reiten (KrF) som observatør på møtet i dag.

– I den fasen vi er i no, er det å samle informasjon og lytte til aktørar i fiskerinæringa langs heile kysten det viktige. KrF er i ein krevjande vippeposisjon på Stortinget. Då har vi eit særleg ansvar for å skaffe oss eit omfattande kunnskapsgrunnlag, seier Reiten til Sunnmørsposten.