Bråsnur om kloakk ved Brusdalsvatnet

Dagen før bystyremøtet i Ålesund er det kommet et tilleggsnotat om etablering av trykkavløpsledning i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet.

KLOAKK: Flere grunneiere nær Brusdalsvatnet ønsker trykkavløp. 

Nyheter

Fra å si nei til en slik løsning, bes bystyret i stedet å innføre retningslinjer om at kommunen skal praktisere «føre-var-prinsippet» og være restriktive med å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan nær drikkevannet, inkludert legging av trykkavløpsledning. Dette skjer etter at advokat viser til forskjellsbehandling og manglende hjemmel til å innføre ny forskrift. Flere grunneiere har allerede prosjektert en slik løsning. Kommuneoverlegen etterlyser flere uttalelser fra faginstanser om hva som er tryggest løsning for drikkevannet, og nektet å stille seg bak det opprinnelige forslaget til vedtak.