Krev stans i nedleggingssak

Vedtaket om å leggje ned Tandstad skule må utsettast til det er gjort ein lovlegheitskontroll av vedtaket.

NEDLAGT: Tandstad skule er vedteken nedlagt frå hausten av. 

Nyheter

Det krev politikarane Steinar Johan Bakke frå Ap, Eldar Høidal frå SV og Petter Hole-Drabløs frå Sp.

Sykkylven:

Vedtok å legge ned skule: – Tala i saka er klare

Mindretalet ønska å ta midlar frå kommunen sitt disposisjonsfond for å redde Tandstad skule. Lite framtidsretta, meinte fleirtalet.Dei har no sendt brev til kommunestyret der dei viser til kommunelova og krev lovlegheitskontroll av skulevedtaket.

Kommunestyret i Sykkylven vedtok nyleg å leggje ned Tandstad skule. Vedtaket vart fatta med 15 mot 14 røyster.

Dei tre meiner høyringsprosessen ikkje var i samsvar med god forvaltningsskikk, og bryt med saksbehandlingsreglane som gjeld for nedlegging av grunnskular.

Dei peikar også på at skuleskyssordninga ikkje var kartlagt då vedtaket vart fatta.

Vedtok å legge ned Tandstad skule med 15 mot 14 stemmer:

– Ein månad for å legge ned ein skule er ikkje forsvarleg

– Ein månad for å legge ned ein skule er ikkje nok tid. Det er ikkje forsvarleg!