Blue Legasea får nasjonal klyngestatus:

– Dette er fantastiske nyheter og en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned i vår region

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte i dag den marine klyngen Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo. Ferdigvareindustriens sitt klyngeprosjekt Branding Innovation Cluster, nådde ikke opp.

Ti nye: Røe Isaksen tildelte den marine klyngen Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise i dag. Ni andre klynger ble også offentliggjort. 

Blue Legasea-klyngen
  • For å skape økt lønnsomhet for norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskapning basert på 100 prosent utnyttelse av marint råstoff, trenger man bedre samarbeid i hele den marine verdikjeden og i skjæringspunktet marin/maritim næring.
  • Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.
  • Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, kan klyngeprosjektet løfte en av Norges viktigste eksportnæringer. Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til å posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekrafts mål.
Nyheter

Blue Legasea arbeider for økt bærekraftig ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri. Opprykket betyr at de er sikret fem millioner kroner i året de neste fem årene.

– Dette er fantastiske nyheter og en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned i vår region av bedriftene i den marine og biomarine industrien. Fiskeflåten, prosessindustrien på land og det store spekteret av utstyrsprodusenter arbeider hver dag knallhardt for å øke verdiskapingen i næringen, sier Wenche Uksnøy, klyngeleder i Blue Legasea, i ei pressemelding.

Blue Legasea består av 42 partnere fra hele den marine verdikjeden. Dette inkluderer fiskeriselskap, landbasert prosessindustri, teknologi og utstyrsleverandører samt forskingsaktører, akademia og kliniske miljøer. Biotech North-klyngen og bioprospekteringsmiljøet i Tromsø blir også en viktig samarbeidspartner fremover.

Opprykket glapp for «ferdigvareklynge»

Branding Innovation Cluster, som springer ut av Norwegians Rooms, nådde ikke opp i konkurransen.

Store merkevarer fra Nordvestlandet som Ekornes og Stokke er blant de 50 samarbeidspartnerne i dette klyngeprosjektet.

– Klyngens styringsgruppe samler om kort tid bedriftene til rådslagning om satsingen fremover, men det er allerede en uttalt interesse for å videreføre driften i egen regi blant de største bedriftene, uttaler styreleder Jon Daniel Nesje i en melding på Norwegian Rooms sine nettsider.

(saka fortsetter under)


Status som NCE vil gi Blue Legasea fem millioner i årlig støtte:

Konkurrerer om klyngestatus: – Vi kan få til mer

– Vi kan få til mer

 

Norge dårligst i klassen på eksport av ferdigvarer:

Norge dårligst i klassen på eksport av ferdigvarer: – Dette er det ingen gode grunner til

Ferdigvareindustrien – som møbelproduksjon - har lett for å falle mellom flere stoler, mener styreleder Jon Daniel Nesje i Designindustrien.

– Flytt Innovasjon Norge til Ålesund

Havromssatsinga til Innovasjon Norge bør flyttes fra Oslo til Ålesund. Ideen er ikke ny, men Per Erik Dalen i ÅKP la ideen fram for politikerne på Mørebenken i går.


Ambisiøst marint program

– I NCE søknaden har vi beskrevet et ambisiøst prosjekt der klyngen kan være katalysator for økt nasjonal verdiskaping for medlemsbedriftene. Gjennom tildeling fra det norske klyngeprogrammet får prosjektet nå forutsigbare rammebetingelser noe som vil ha stor betydning for næringen regionalt og nasjonalt, sier styreleder Tormod Thomsen i Blue Legasea og direktør i Firmenich Bjørge Biomarin.

ÅKP drifter klyngeprogrammet NCE Blue Legasea på vegne av bedriftene i den marine klyngen.

– Formålet med klyngen er å styrke Norges konkurransekraft innen fangst, prosessutvikling, produktutvikling og markedsføring innen sjømatnæringen. Dette ønsker vi i Aker BioMarine å bidra til og vi er glade for denne utmerkelses som er en anerkjennelse av klyngens arbeid, sier Ingeborg Tennes i Aker Biomarin.

Fra før har ÅKP også ansvaret for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime Cluster (Den maritime klyngen på Møre).

Klyngefest

Hele ti nye næringsklynger ble offentligjort av næringsministeren i dag, og målet er at de skal gi økt verdiskaping og fornyelse i næringslivet.

–-Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding fra Norges Forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge.

– Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i samme pressemeldinga.