Skip og oljeplattformer førte til økning i norsk industriproduksjon

Norsk industriproduksjon hadde en økning på 1,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2018. Det er særlig verftsindustrien som bidrar til økningen.

Bygging av skip og oljeplattformer har ført til økning i norsk industriproduksjon. 

Nyheter

Produksjonsveksten kommer etter oppgang i begge de to foregående kvartalene, på henholdsvis 1 og 0,8 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten i fjerde kvartal kan særlig knyttes til bygging av skip og oljeplattformer, der næringen hadde en økning på nesten ni prosent. I tillegg bidro også metallvareindustrien til den samlede oppgangen med en vekst på 3,5 prosent. Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet sett en økning i fjerde kvartal på 3,3 prosent.

De sesongjusterte tallene viser også at den samlede industriproduksjonen økte med 0,5 prosent fra november til desember 2018. Sammen med metallvare- og maskinindustrien bidro næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri til å trekke den samlede produksjonen i positiv retning. Samtidig opplevde kjemiske råvarer en nedgang i perioden.

Estimerte tall fra Eurostat , EUs statistikkontor, viser at industriproduksjonen i land i eurosonen hadde en nedgang på 1,7 prosent fra oktober til november 2018. I den samme perioden var produksjonen i Norge stort sett uendret med en liten økning på 0,1 prosent.

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverk og kraftforsyning samlet var uendret fra tredje til fjerde kvartal for 2018. Utvinningen av råolje gikk ned med 0,6 prosent, samtidig som utvinningen av naturgass falt med hele 10 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene.

Utvinningstjenester hadde en økning på 4,2 prosent i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med det foregående kvartalet. Bergverksdrift hadde også en positiv utvikling i samme periode med en økning på 3,7 prosent.

Norsk kraftforsyning hadde en vekst på 6,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2018. Her henger økningen sammen med en lav produksjon i kvartalet før, grunnet meget lite nedbør.

(©NTB)