Soknerådsleder i Spjelkavik om likekjønnet ekteskap:

– Om jeg var prest, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt mage til å gjennomføre en slik vigsel

Soknerådet vil trolig be biskopen jobbe videre med å løse opp i teologi-striden som har skapt samarbeidsproblemer blant de ansatte i Spjelkavik kyrkje.

STRID: – Innad i ei brei folkekirke må vi tåle hverandre og kunne samarbeide. Og vi må ha plass til både konservative og liberale prester, sier soknerådsleder Ketil Hjelset. Han ber folk fortsette med å bruke kirka som vanlig, selv om teologiske stridsspørsmål som også Den norske kirke nasjonalt sliter med – nå har tilspisset seg i Spjelkavik. 

Nyheter

For en måned siden utsatte soknerådet saka «Toleranse og samarbeid i staben».

Flere unge medarbeidere har forlatt kirka. Samarbeidsproblemer knyttes til ulike syn på vigsling av likekjønnede og andre teologiske stridsspørsmål.

Som følge av uenighetene skal enkelte prester ha nektet å delta i nattverd- og gudstjenestefellesskap med hverandre.

Innstillingen til soknerådet sist var å kreve at de ansatte tolererer og samarbeider med hverandre – eventuelt vurderer å avslutte tjenesten i Spjelkavik.

Utsatte saka om konflikten i Spjelkavik

Spjelkavik sokneråd ønsker hjelp fra biskopen.


Mange møter

Den siste måneden har biskopen vært i tett dialog med menigheten om utfordringene de sliter med.

– Det har vært mye møtevirksomhet. Biskopens folk har vært veldig aktive og jobber alvorlig med saken, sier soknerådsleder Ketil Hjelset til Sunnmørsposten.

Det er han, sammen med resten av Arbeidsutvalget i kirka, som skriver innstillingene til menighetsrådet.

Tirsdag møtes rådet på nytt. Innstillingen er nå følgende: «Soknerådet er glad for at biskopen har tatt signala frå kyrkjelyden på alvor og for at ho har gått inn i så tett og løysingsorientert dialog med oss. Soknerådet er tilfreds med dei signala som har kome fram og vil biskop tid til å arbeide med dei nemnde utfordringane framover våren».

Teologistriden i Spjelkavik menighet – møte i soknerådet tirsdag

– Godt at rådet tar ansvar

– Det er trasig og trist at folk ikke kan prate med hverandre på en god måte i kirka.


Biskopens dilemma

Ifølge Hjelset vil man med dette gi biskopen tid og ro til å løse striden, forhåpentligvis til beste for alle parter.

– Biskopen står i et veldig stort dilemma. På den ene siden må prester kunne få følge sin samvittighet. Samtidig må det skapes orden i rekkene.

Hjelseth har ikke personalansvar i kirka, det er det biskopen som har for prestene og kirkevergen for de øvrige ansatte.

– Mitt hovedanliggende som soknerådsleder er at folk må tåle hverandre og klare å samarbeide, på tross av ulike teologiske syn. Vi må ha plass til både konservative og liberale i kirka, mener han.

Ifølge Hjelseth er striden representativ for en dyp uenighet som ikke bare rir Den norske kirke nasjonalt, men også kristne kirker internasjonalt.

– Men jeg kjenner ikke til andre menigheter i bispedømmet med en så tilspisset situasjonen. Hvorfor dette skjer akkurat her i Spjelkavik, vet jeg ikke.

Ålesund:

Her vil nesten ingen vies

Kirka i landets største menighet, Spjelkavik, hadde kun tre vielser i fjor.


Får både ris og ros

Etter at saka ble kjent i media, har det kommet mange reaksjoner. Hjelseth har selv utdypet sitt syn på debattplass i Sunnmørsposten. Soknerådslederen fått mye ros, men også sterk kritikk for måten han har frontet saka på. Og hvor står han selv i forhold til konservativt og liberalt syn – for eksempel på likekjønnet ekteskap?

– Dette er ikke noe man enkelt kan svare nei eller ja på. Jeg mener at kirka skal legge til rette for at også homofile blir tatt godt imot og får leve gode liv. Men om jeg var prest, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt mage til å gjennomføre en slik vigsel, medgir han.

Hjelseth er for åpenhet også om vanskelige saker i kirka. Han har ikke tro på å feie ting under teppet.

Ifølge ham kom samarbeidsproblemene i staben overraskende på mange i menigheten. Det er også ulike teologiske syn blant kirkegjengerne i landets største menighet.

Mange er fortvilt over at unge og flinke prester har forsvunnet. Atmosfæren blant de ansatte for tiden beskriver Hjelseth som «relativt avslappet» i det daglige.

Sunnmørsposten har forsøkt å få en kommentar fra Møre-biskop Ingeborg Midttømme, men hun mener det «ikke tjener saken» å kommentere den nå. Hun vil vente med uttalelser til etter møtet i soknerådet.

Strid om milliongave havner i retten

Rettsmeklinga mellom familien etter avdøde Oluf Henry Rabbevåg og Spjelkavik sokn førte ikke fram.