De «slår på lyset» under vann

De lar det som er skjult i havet komme for en dag. Så detaljert at du kan zoome inn på en stein på havbunnen utenfor Godøya og identifisere detaljer med centimeters nøyaktighet.

Lønnsomt: – De gam­le sjø­kar­te­ne er ikke de­tal­jer­te nok til at kom­mu­ne el­ler and­re kan gjø­re job­ben sin godt nok. Nå skal de nye ma­ri­ne grunn­kar­te­ne «slå på ly­set» un­der vann både for folk flest, næ­rings­liv og of­fent­lig for­valt­ning, for­tel­ler fra v. dag­lig leder for Run­de Mil­jø­sen­ter Nils-Roar Hareide, are­al­plan­leg­ger i Ålesund Arne Neumann og Njål Tengs-Ha­gir, di­rek­tør for Marin In­fra­struk­tur i Sta­tens kart­verk – Sjø­di­vi­sjo­nen.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

T il nå har man operert med sjøkart basert på 50 meter mellom målepunktene.