ÅKE-styreleder advarer:

– Husleia dekker ikke vedlikeholdet

– Vi har et vedlikeholdsetterslep vi er nødt til å ta, advarte ÅKEs styreleder i bystyret. Atter en gang blei saka om å øke husleia til «gjengs husleie» utsatt av bystyret.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Allerede i 2017 vedtok Ålesund bystyre en ny modell for fastsetting av husleie i kommunale boliger, basert på 100 prosents «gjengs leie», altså basert på markedspris.

Bakgrunnen er at man i dag har lavere husleie – uavhengig av om de som leier boligene, er økonomisk trengende eller ei. Dermed får man en subsidiering av økonomisk vanskeligstilte som bor i kommunal bolig, sammenligna med de som må leie privat.

Men – økningen i husleia er foreløpig ikke innført. Og blir det heller ikke i denne omgang. Bystyret vedtok å vente med økningen til man får på plass en ordning for kommunal bostøtte.Denne ordningen er fremdeles ikke på plass. Bystyret vedtar derfor å ikke innføre «gjengs husleie» i 2019. Spørsmålet om leiepriser og kommunal boligstøtteordning et spørsmål for nye Ålesund kommune. I dag er både prisene og praksisen ulik mellom de fem kommunene som skal slå seg sammen.

– Vi brenner lyset i begge ender

Henriette Bryn (Ap), styreleder i Årim.  Foto: Sofie Svanes Flem

Henriette Bryn (Ap), styreleder i ÅKE, ville ikke fremme noe forslag om å øke husleia, men minner bystyret om konsekvensene av dagens praksis: For lite penger inn – og et økende vedlikeholdsetterslep.

– Jeg blir litt matt. Når man stadig får kommentarer av typen - ÅKE får jo inn husleie. Hvorfor vedlikeholder ÅKE da ikke boligene sine som andre huseiere? Svaret ligger i denne saka. Vi i bystyret fratar ÅKE muligheten til å kreve inn husleie som muliggjør vedlikehold.


Ber om egen vaktmester på Aspøya

Etter stadige bekymringsmeldinger bes ÅKE vurdere egen vaktmester til Aspøya.


– Da må vi ikke glemme at det er dette vi gjør, når vi siden skal fordele midlene i budsjettet.

– Samtidig blir ÅKE stadig pålagt å selge kommunale tomter til takst, fordi det er aktører som trenger tomtene. Vi brenner ÅKE-lyset i begge ender, og selger unna kommunens tomter uten god pris. Jeg kan love at når kommunen trenger tomter, er det ikke en eiendomsbesitter i Ålesund som vil selge til takst.

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) fikk også med seg bystyret på følgende vedtak angående kommunale boliger:

«Tidsubestemte kontrakter kan benyttes for tilrettelagte boliger der brukere eller pårørende/verge ønsker dette».

ÅKE-styrelederen forsikra om at dette gjøres allerede i dag.