Statsbudsjettet: Dette får Nordvestlandet

Dette får Møre og Romsdal fra statsbudsjettet 2020, ifølge oversikten til regjeringen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp) lovet oppstart av krabbefelt over Ørskogfjellet i valgkampen. Det er satt av penger til planlegging/oppstart i 2020.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Samferdsel – krabbefelt på Ørskogfjellet

E39 ved Ørskogfjellet, Ålesund og Vestnes kommune

Regjeringen setter av midler til forberedende arbeid og evetuell oppstart av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet.

Nyheten slapp finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale da de besøkte Sunnmøre i valgkampen. Da ble det opplyst at det settes av 25 millioner kroner til oppstart av krabbefelt på Ørskogfjellet. Krabbefeltet er kostnadsberegna til 140 millioner kroner. Det må altså bevilges penger også i kommende år.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til å fullføre (sluttfinansiering) disse prosjektene på Sunnmøre:

 • ombygging av krysset ved Kverve på rv. 658, Ålesund kommune

 • utbedring av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658, Rauma og Ålesund kommune

 • utbedring av ferjekaiene på sambandene E39 Festøya–Solavågen og rv. 651 Volda–Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer, Ørsta, Volda, og Sula kommune

 • utbedring av Rosethorntunnelen på E39, Volda kommune

I Vestland fylke settes av penger til:

 • bygging av ny Skipenes bru og Sagefloten bru i Stad og Gloppen kommuner

 • utbedring av Strynefjellstunnelene, Stryn kommune i Vestland og Skjåk kommune i Innlandet

Planlegging

Det er satt av penger til planlegging av følgende:

 • kommunedelplan for E39 Ålesund–Molde

 • reguleringsplan for E39 Ålesund–Molde

 • reguleringsplan for Bypakke Molde, delstrekninger, Molde kommune

Kyst

Farleder og fiskerihavner

Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. Kystverket er i gang med prosjektet med innseiling Ålesund, som startet i år og ferdigstilles i 2020.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene.

Stad skipstunnel får IKKE penger

  Foto: Illustasjon: Kystverket

"I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet", skriver regjeringen om prosjektet på sin fylkesoversikt.

I mellomtiden er det ikke bevilget ei krone til prosjektet i Statsbudsjettet for 2020.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen vil bevilge 59,4 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

7 millioner til eldreombud

Sylvi Listhaug (Frp) kom med nyheten om at det skal etableres et eldreombud i Ålesund under valgkampen. I statsbudsjettet er det satt av 7 millioner kroner til dette. Det tas sikte på at ombudet skal være i funksjon i løpet av andre halvår av 2020.

Kunnskap og utdanning – Sjøholt får folkehøgskule

Nytt mediebygg i Volda:

I Statsbygg sitt budsjett er det satt av 212 millioner kroner til nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda, som skal stå ferdig i 2021.

Regjeringen foreslår videre:

 • å bevilge 0,4 millioner kroner for å opprette en ny landslinje høsten 2020 i bratt friluftsliv for tolv elever ved Rauma videregående skole.

 • å bevilge 4,2 millioner kroner for å starte opp Sjøholt folkehøgskole med 100 elever høsten 2020. Skolen skal være et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som ikke er klare for, eller faller fra, videregående opplæring, og målet er å motivere og klargjøre elevene for videre skolegang.

 • å opprette et en nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager i Molde. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å starte oppbyggingen av tilsynet i 2020.

 • å øke bevilgningen til Vitensenterprogrammet med 13,8 millioner kroner, slik at to nye vitensentre kan få tilskudd under ordningen. Atlanterhavsparken i Ålesund ble innlemmet i ordningen i 2019, og er det ene av de to nye sentrene.

 • Å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 480 000 kroner av midlene tilfaller Møre og Romsdal.

 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 320 000 kroner av midlene tilfaller Møre og Romsdal.

Klima, vern og miljø

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) presenterte statsbudsjettet for 2020 i Atlanterhavsparken mandag.  Foto: Staale Wattø

 • Regjeringen foreslår å gi Atlanterhavsparken i Ålesund et driftstilskudd på 1,029 millioner kroner. I tillegg bevilger regjeringen 13,8 millioner kroner til vitensenterprogrammet, hvor Atlanterhavsparken er tatt med. Atlanterhavsparken er ett av to nye sentre i programmet.
 • Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.
 • Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.
 • Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekt.

Kultur

Kulturbygg nord i fylket:

Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til Kristiansund kommune, for realisering av nye lokaler for Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum i prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund, med foreslått tilsagn på 150 millioner.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020.

Det foreslås å sette av 10 millioner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner.

Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Marint søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag.

Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 2.450 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen.

Ocean Space Laboratories

Regjeringen foreslår å bevilge 55 mill. kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories i 2020. I tilknytning til prosjektet skal Ålesund få et fjordlaboratorium med utstyr til forskning og testing.

Forskning og innovasjon i næringslivet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner.

Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om penger i alle disse programmene. For 2018 ble det gitt 54,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Møre og Romsdal gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Møre og Romsdal 1013,3 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Møre og Romsdal 91,3 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.