Kritisk truga lakseyngel har blitt kasteball

Kven har hovudansvar for å motvirke at aluminium frå hogstfelt trugar yngelen til nesten utrydda laksestamme? Ørsta kommune og Allskog er ikkje samde.

Ny synfaring: Dette var fjerde befaring til det aktive hogstfeltet. Frå venstre: Idar Barstad (Barstadvik elveeigarlag), Peder Magnussen (skogbrukssjef i Ørsta kommune), Magnar Selbervik (miljøkonsulent i Ørsta kommune) og produksjonssjef i Allskog, Roar Kjerstadmo. Også grunneigaren var med, men han hadde ei passiv rolle. 

Nyheter

Dette er saka:

Ein storflaum i 2016 utraderte gyteplassane for villaksen i Barstadvikelva

Det finst framleis truleg nokre få individ, samt litt yngel

Barstadvik elveeigarlag har tatt prøver og funne høge konsentrasjonar av aluminium i nedre del av elva

Den kjem etter alt sannsyn frå eit stort hogstfelt ved elva

Aluminium festar seg i gjellene til laks, og kan vere dødeleg for lakseyngel


At Barstadvik-laksen, som har eksistert sidan siste istid, nesten er utrydda skuldast fleire ting. Særleg at ein storflaum i 2016 øydela viktige gyteplassar. Med aluminium frå hogstfeltet har lakseyngelen fått ei giftig tilleggsbelastning.