Nye karanteneregler i Ålesund fra fredag kveld:

Tar grep for hindre smitte fra andre fylker

Samtidig som antall smittede i Ålesund har økt til 11 personer, innføres strengere innreiseregler til kommunene i Møre og Romsdal enn hva FHI anbefaler.

Bekymring: Fra et tidligere pressemøte om koronasmitte i Ålesund. Ordfører Eva Vinje Aurdal (nærmest), kommunaldirektør Astrid Eidsvik, kommuneoverlege Olav Mestad.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Med et nytt vedtak som gjelder fra 20. mars og en uke fram i tid, til 27. mars, begrenses folks reisemuligheter til Ålesund på denne måten:

  • Alle som ankommer kommunen fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland må nå i hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  • For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Dette er i tråd med hva Fylkesmann Rigmor Brøste allerede har gått ut med som en anbefaling til alle kommunene i Møre og Romsdal:


Oppskrift frå Fylkesmannen:

Vil ha like reglar for karantene i kommunane

Justisdepartementet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å samordne kommunane sine karantenevilkår.


Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er spesifikt omtalt.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

  • Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.
  • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3
  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
  • Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

Færre jobbar på Nordøyvegen neste veke

Strenge innreisereglar til Ålesund gir mindre fart for det store vegprosjektet.


Går mot FHIs anbefaling

De nye reglene er strengere enn anbefalingen som FHI har gått ut med.

FHI mener effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller vil være liten, og uttrykker skepsis til at en «total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak.»

Videre påpeker FHI at innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses å ha liten effekt på smittespredningen i Norge.

Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.


Ulstein kommune om strengare innreisereglar:

— Vil snakke med bedriftene først

Ordførar i Ulstein har invitert bedrifter i kommunen til eit møte på måndag, for å diskutere konsekvensane for næringslivet, dersom innreisereglane vert skjerpa.


Ikke like hardt rammet som ellers i landet

At det likevel innføres strengere regler for Ålesund, begrunner kommuneoverlege Olav Mestad og kommunaldirektør Astrid Eidsvik i sin melding med at kommunen er i en tidligere smittefase enn andre deler av landet:

«Vi deler FHIs vurdering av at man på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Basert på den informasjonen jeg imidlertid har tilgjengelig per i dag er det vår vurdering at vi i Ålesund kommune fortsatt er i fase 1».

Det vises til at de fremdeles har oversikt over smitteveger for de som nå er bekreftet å være smittet i Ålesund. Dette skal uten unntak være «importert» smitte.


Norsk Industri er kritiske til strenge innreiseregler i Møre og Romsdal:

— Det er alvorlig at Fylkesmannen ikke hører på egen arbeidsgiver

Bedrifter i Møre og Romsdal reagerer kraftig på oppfordringen fra Fylkesmannen til kommunene, om å ha strengere innreiseregler enn hva statlige myndigheter råder til. «Alle må være med på helsedugnaden», er Fylkesmannens svar.


I andre fylker er situasjonen en helt annen, med stor grad av smitte mellom folk innad i Norge, og der smitten i stor grad har ukjent opphav.

«I den nåværende situasjonen er det derfor vår vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.


Jusprofessor til NRK: – Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse

Ifølge jusprofessoren risikerer kommunene både straffansvar og erstatningsansvar for karantenereglene.


Det er vår vurdering at vi i Ålesund kommune nå må fokusere på dette tiltaket, mens vi lokalt fortsatt er i fase 1,» er begrunnelsen fra kommuneoverlege og kommuneledelsen.