Kommunen må kutte 220 millioner kroner

Ålesund kommune melder om store økonomiske utfordringer.

Orienterte: Eidsvik orienterte onsdag lederne i kommunen om den økonomiske situasjonen i Ålesund.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Onsdag holdt kommunedirektør Astrid Eidsvik et informasjonsmøte med alle ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i forbindelse med første tertialrapport. Der presenterte hun et økonomisk utfordringsbilde på 334 millioner kroner.

– Samla brukte de fem kommunene 220 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019. Samtidig var skatteinntektene bedre enn det som var budsjettert, og bruk av fond og finansinntekter gjorde at merforbruket på bunnlinja ble langt mindre. I 2020 kan vi ikke regne med disse ekstra inntektene, fonda er i stor grad tappa, og finansinntektene har en stor nedgang hittil i år, opplyser Eidsvik i en pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Hun skriver videre at Ålesund kommune må ta høyde for å redusere kostnader med 220 millioner kroner i 2020, og i tillegg må regne med 124 millioner kroner mindre i inntekter.

– Oppsummert har vi da 334 millioner kroner som er utfordringsbildet vårt i dag, skriver Eidsvik.

Bruker mer på skole og pleie og omsorg

Eidsvik har sett på hvordan andre kommuner i samme kostragruppe bruker pengene sine.

– Vi bruker mer enn snittet i sammenlignbare kommuner innen pleie og omsorg, og grunnskole. Vi bruker mindre enn snittet på kultur, og ellers ligger vi omtrent på snittet, utdyper Eidsvik.

Kommunal- og stabsområdene i Ålesund har lagt inn forslag til hvor mye som kan kuttes på hvert enkelt kommunalområde. Til nå er det lagt inn forslag på å kutte mer enn 175 millioner kroner fra budsjettet.

– Arbeidet fortsetter fremover, og det er håp om at en i løpet av 2020 og 2021 vil komme i balanse. Mange av tiltaka i 2020 får ikke effekt i et helt år før i 2021, skriver Eidsvik.

Her er hennes forslag til kutt (MNOK):

KommunalområdeBudsjett 2020Tiltak
Kommunedirektørens staber361.408-26.971
Helse og omsorg1.200.000-29.913
Velferd og sysselsetting542.234-40.942
Opplæring1.439.198-46.691
Barn, familie og integrering390.880-14.061
Kultur og medborgerskap131.647-511
Miljø, by og stadutvikling76.037-16.217
Sum4.141.404-175.306

Det er altså foreslått å kutte nesten 27 millioner i kommunedirektørens staber, nesten 30 millioner i helse og omsorg, nesten 41 millioner i velferd og sysselsetting, nesten 47 millioner i opplæring, 14 millioner i barn, familie og integrering, en halv million i kultur og medborgerskap og i overkant av 16 millioner på miljø, by og stedsutvikling.

Den politiske saken med behandling av første tertialrapport blir sendt ut til politikerne 26. mai, og skal ha sin første behandling i komitéene 2. juni.

Deretter blir den sendt til rådene og formannskapet 9. juni, og har sluttbehandling i kommunestyremøte 18. juni.