1.500 ålesundere vil ha ny utredning om kloakkrenseanlegg i Sula:

Da er Ålesund alternativet

Tre ganger har Sula kommune sagt nei til å utrede alternativ plassering av kloakkrenseanlegget på Kvasneset, og de er ikke innstilte på å ei ny utredning.

Renseanlegg: Kloakkrenseanlegget på Åse er et av flere anlegg i Ålesund som trenger oppgradering.  

Elin Nerem, proshjektleder for kloakkrenseanlegget på Kvasneset 

Nyheter

Det kom nokså klart fram da politikerne i Komite for teknisk, miljø og samfedsel (KTMS) i Ålesund fikk ei grundig orientering om kloakkrenseprosjektet. Prosjektleder Elin Nerem sto for orienteringa sammen med kommunalsjef for teknisk sektor i Sula, Jørn Agersborg.

Gjennomgang av saka

Nerem har vært i KTMS en gang før og snakka om Kvasneset, men komiteleder Dag Olav Tennfjord (H) vil at politikerne skal være godt og grundig orientert når de etter hvert skal ta stilling til om Ålesund skal fortsette samarbeidet med Sula om et felles anlegg. Flere av medlemmene i utvalget kjenner ikke saka like godt som kollegene fra gamle Ålesund, og mandag fikk de også en gjennomgang av saksbehandlinga i begge kommunene fra 2016 og fram til i dag.

Innbyggerforslag

Like før jul kom det et krav fra 1.500 ålesundere om at ny lokasjon må utredes.


Krever ny utredning av kloakkrenseanlegget på Kvasneset:

Krav signert av 1.500 ålesundere

Vel 1.500 innbyggere i Ålesund krever at det skal utredes et alternativ til Kvasneset for plassering av kloakkrenseanlegg. Kommunen har et halvt år på seg til å behandle kravet.


– Lokaliseringa har vært nøye vurdert i Sula, og de har vedtatt at anlegget skal ligge på Kvasneset. Hvis kommunestyret i Ålesund sier ja til innbyggerforslaget, må vi finne passende arealer i vår egen kommune hvis vi skal samle flere mindre anlegg, sa Elin Nerem.

Da hadde hun kommet fram til et punkt i orienteringa si som handla om hva slags politisk handlingsrom det finnes i kloakkrensesaka. Det var også viktig for komiteleder Tennfjord å få klare svar på.

Sula har ikke tid

For Sula vil det også få konsekvenser hvis det skal utredes på nytt. De har fått klare pålegg fra statsforvalteren om å ordne opp i kloakkforholda sine, og har ikke tid til nye runder.


Massiv mobilisering mot kloakkrenseanlegg i indre Ålesund:

– Nå ringer alarmklokkene her også

Planene om kloakkrenseanlegg på Kvasneset i Sula, skaper stort engasjement også på den andre sida av fjorden.


Mange mener likevel at anlegget bør legges på nordsida av Sula og lenger ut mot havet.

– Dette er et område med urørt natur og flere verna kulturminner uten noe infrastruktur. I tillegg er det rasfarlig, så det er ikke bare økonomi som gjør at dette er et uegna sted, sa Jørn Agersborg.


Kronikk:

«Grundig prosess for renseanlegg på Kvasneset»

Avløpsrenseanlegget for Ålesund og Sula som no vert utgreidd på Kvasnes, skaper stort engasjement så vel i Sula som Ålesund. Og det er flott at innbyggarane engasjerer seg.


– Tilstanden i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden er slik at sentrale myndigheter trolig vil stramme inn rensekravene hvis vi velger å beholde de renseanleggene vi har i Ålesund i dag. De fleste anleggene er tretti år og eldre, og rehabilitering av disse vil sannsynligvis bli svært kostbare, slo Elin Nerem fast.

Smertegrense

Anlegget på Kvasneset blir også dyrt, og Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) lurte på hvor den økonomiske smertegrensa går for at Ålesund trekker seg fra samarbeidet. Nerem hadde ikke noe klart svar på akkurat det, men kostnadene kommer på bordet når forprosjektet blir lagt fram før sommerferien. Da er det opp til politikerne hvor smertegrensa går.

Informasjon

Flere har etterlyst mer informasjon om kloakkrenseprosjektet, og Elin Nerem sa at det nå skal satses mer på den delen. Blant annet kommer det ei ny nettside på lufta i februar, og det er også planlagt folkemøter. Ikke like enkelt i disse dager, men prosjektlederen lovte at man skal finne løsninger slik at folk kan holde seg orienterte.

Både Jørn Agersborg og Elin Nerem forsikra politikerne om at anlegget på Kvasneset er det beste for miljøet, og at Storfjorden uten problemer kan ta imot avløpsvannet fra anlegget. Før helga ble det lagt fram strømanalyser som konkluderer med det samme. Snart vil det også komme en rapport som tar for seg luktproblematikken.

Jarle Hauge Steffenssen (MDG) spurte om det var vurdert å frakte slammet fra Kvasneset med båt. Jørn Agersborg sa at sjøtransport ikke er utreda, og at de heller ikke har fått noen anbefalinger om å se på et slikt alternativ.