Innstramminger i sjølaksefisket

Det er ikke lenger tillatt å fiske villaks i kystområdene sør for Finnmark. Også fiske med krokgarn blir stanset, opplyser regjeringen.

Villaks: Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket i sjø av anadrome laksefisk fra 2021, det vil i hovedsak si villaks, sjøaure og sjørøye. Departementet slutter seg til forslaget. Hovedtrekka i forslaget er at det ikke lenger blir åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke blir åpnet for fiske i kystområda sør for Finnmark.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

– Vi har et unikt mangfold av laksebestander i Norge som vi må ta vare på. I dag er mange av bestandene små og truet. Derfor gjør vi nå innstramminger i sjølaksefisket for å gi villaksen bedre vern, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.