Mange innspill til ny E39/136

Engasjementet i denne saka er veldig stort, sier lederen for planutvalget i Ålesund.

Dagens E39: I dag passerer det rundt 7.500 bilar i døgnet forbi Valle.  Foto: Per Ove Stige

Ny E39/136
  • Vegvesenet skal bygge motorveg med 90-grense fra Digerneset til Ørskogfjellet. Samtidig skal det planlegges for framtidig 110-grense om trafikkgrunnlaget blir stort nok.
  • Vegen er tenkt som en del av ny E39 mellom Ålesund og Molde (Møreaksen), og skal etter planen stå ferdig i 2030.
  • Vegplanene er nå i en tidlig fase. Ei høring kommer tidligst rundt nyttår. Ålesund kommune er planmyndighet.
Nyheter

Mange har gitt innspill til ny E39/136 mellom Digernesskiftet og Ørskogfjellet.

Vegvesenet skal bygge motorveg med 90-grense. Samtidig skal det planlegges for framtidig 110-grense i tilfelle trafikkgrunnlaget blir stort nok. Planutvalget i Ålesund har nå samla innspilla som kommunen har fått, for å sende dem videre til Vegvesenet.

– Engasjementet er veldig stort, sier leder for planutvalget i Ålesund, Tore Johan Øvstebø.

Tore Johan Øvstebø.  Foto: Staale Wattø

– Hva går igjen?

– Bokvalitet og naturkvalitet er det en er aller mest opptatt av, svarer Øvstebø.

– Vil du si at naturen her på Nordvestlandet, med fjorder og fjell, utelukker å bygge veg med 110-grense?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men en må legge desto mer arbeid i valg av trase, understreker lederen for planutvalget.

Både Komite for teknisk, miljø og samferdsel og Komite for kultur og medborgerskap ber i sine innspill om at bomiljø og naturkvaliteter tas hensyn til.

Tunneler

I møtet tirsdag kveld kom planutvalget også med flere egne innspill, blant anna dette:

· Svorta/Valle/Håem må skjermes fra de ulemper som vegen medfører, visuell forurensing, barrierevirkning, og særlig støyplager. Lang fjelltunnel her er ei alternativ løsning som allerede er spilt inn fra planutvalget.

· Natur og miljøkvalitetene på Ørskogfjellet, Landedalen og i Solnørdalen, og da særlig naturkvaliteter knyttet til Solørvassdraget, må veie tungt i valg av trasé og utforming av denne. Derfor er det naturlig å kreve veg lagt utenom, eller i tunnel, der hvor landbruks, natur-, miljø- og friluftslivsinteressene er størst og der bestående bebyggelse blir best ivaretatt.

Solnørelva: Solnørelva er lakseelv og har også en bestand av den utrydningstrua elvemuslingen.   Foto: Veronica Hjelseth

· Det er store myrområder på Ørskogfjellet. Mektigheten av disse er ikke kartlagt. Som ledd i å nå klimamålene har Ålesund kommunestyre vedtatt å jobbe for at karbonlager i skog og myr blir sikra mot nedbygging. Dette bør få føringer for det videre planarbeidet.

Digital tvilling

Mange har ikke oversikt over dette store sakskomplekset, sa utvalgsmedlem Geir Ove Leite. Han foreslo derfor en såkalt digital tvilling som kan simulere de foreslåtte vegtraseene. Også dette ble enstemmig vedtatt:

· Ålesund kommune ber om at Statens vegvesen i samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og framtidslabben gjennomfører en digital tvilling som kan visualisere og simulere de aktuelle traseene fra Digernes til Ørskogfjellet. Planutvalget ber om at administrasjonen i Ålesund kommune følger opp dette.

Advarer mot Landedalen

Ørskog kommunedelsutvalg har i sitt innspill foreslått en sammenhengende tunnel fra Liafjellet/Solnørfjellet og helt opp på Ørskogfjellet. Den ekstra kostnaden blir forsvart av hensynet til landbruk, næring og friluftsliv, og til Solnørdalen, mener de.

Utvalget advarer mot å la tunnelen ende opp i Landedalen, slik blant anna Skodje kommunedelstuvalg har foreslått. Ei slik løsning vil ødelegge svært mye sårbar natur, i tillegg til friluftsområde og hytteområde, mener Ørskog kommunedelsutvalg.

En sammenhengende tunnel fra Liafjellet til Nysæternakken vil etter alt å dømme bli tett på 10 kilometer. En så lang tunnel vil måtte bygges med to tunnelløp, et løp for hver retning.

Statens vegvesen har fra før foreslått veg i dagen gjennom Solnørdalen og deretter tunnel til Nysætra.

Sykkelveger

I flere innspill pekes det også på behovet for sykkelveger. Når Statens vegvesen nå skal bygge ny E39, har de også et ansvar for å bygge sykkelveger, mener planutvalget - og anbefaler blant anna dette: Sammenhengende sykkelrute fra Dragsundet til Digernesskiftet. Legge til rette for sykkelparkering ved Digernesskiftet. Skilting av sykkelruter.

Vatne og Tennfjord kommunedelsutvalg foreslår å knytte sammen hele området Vatne-Tennfjord-Skodje-Ørskog med et gang- og sykkelnettverk. De går også inn for mer kollektivtrafikk og muligheter for pendlerparkering.

– Uten dette på plass, er vi redd etableringslysta og utviklinga vil stoppe opp, skriver utvalget.

Planene for ny E39 er nå i en tidlig fase. Ei høring kommer tidligst rundt nyttår. Endelig vedtak for strekninga Digerneset–Ørskogfjellet blir gjort tidligst i slutten av 2022, opplyser prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.


Sterke reaksjonar på ny E39 på sjøfylling

– Kor i all verda har dei fått den ideen frå? spør tidlegare Ålesund-ordførar Arve Tonning.Protesterer mot motorveg i verna natur

– Absurd, seier folk i Solnørdalen.Krev at motorveg blir lagt i tunnel

I haust startar planlegginga av motorveg med 110-grense mellom Digerneset og Ørskogfjellet.E39 på sjøfylling i Skodjevika:

– Utbygginga på Haramsfjellet blir berre blåbær

Det kom sterke ord frå folkevalde då E39 på sjøfylling i Skodjevika vart diskutert.