Aspevågen og Steinvågsundet

Frykter miljøgifter fortsatt lekker ut i Aspevågen

Fylkesmannen pålegger grunneiere på Kvennaneset på Aspøya nye undersøkelser grunnet mistanke om fortsatt tilsig av miljøgifter til Aspevågen.

MILJØGIFT: Høy konsentrasjon av miljøgifter på vestre del av Kvennaneset, gjør at fylkesmannen nå krever at grunneierne sørger for ytterligere undersøkelser og tiltaksplan før mudring og tildekking i Steinvågsundet og Aspevågen kan starte. Tidligere prøver av sjøbunnen har også avdekket høy grad av forurensning i Aspevågen. Rødt felt indikerer at tilstanden er svært alvorlig. Grønn er god. 

Det er veldig viktig å få stoppet utlekking av miljøgifter.

Thomas Aurdal
Ålesund og omland

Det dreier seg om eiendommer på Kvennaneset vest, i et område som omfatter to gamle slipper, Ellefsen og Florvaag. Fram til midten av 70-tallet var det aktivitet på slippene, og bruk av begroingshindrende middel med TBT (Tributyltinn) var vanlig på båter. Nå er middelet forbudt, fordi TBT kan forårsake betydelige miljøproblemer.