Psykiatribygg holder ikke mål

Verken inventar, materialvalg eller lydisolering er som det bør være ved deler av psykiatrisk avdeling i Ålesund.

Psykiatribygg: Fra et spiserom ved den nye psykiatriske avdelingen ved Ålesund sjukehus. Arkivfoto: Roger Engvik 

Dette er saken
  • Departementet har bedt Helse Midt Norge vurdere å øke sikkerheten i sikkerhetsavdelingene ved sykehusene.
  • Sikkerhetsavdelingen ved Ålesund sykehus er vurdert.
  • Forslag om endring av fysiske omgivelser og mer opplæring.
  • Saken er oppe i styret tirsdag. Det er tilrådd at de enhetene som ikke er kontrollert henter lærdom fra det som er påpekt.
Ålesund og omland

Det er en undersøkelse i Helse Midt Norge som peker på behov for utbedringer.

– Det er en risiko at inventar og materialvalg ikke er tilpasset aktivitet og pasientgruppe. Mangelfullt lydisolert skjermingsrom er en utfordring, heter det i rapporten.

– Vi er i gang med å utbedre det som rapporten tar opp, sier klinikksjef for psykiatri i Møre og Romsdal, Ketil Gaupset, og legger til at de vil ta opp lydisolering, og at de har satt i gang tiltak for å heve kompetansen.

– Vi vil også bruke rapporten til å forbedre andre seksjoner ved sykehuset, sier han.

Følg smp.no på Facebook

Samling i Ålesund

– For tiden arbeider vi med å samle all sikkerhetspsykiatri i Møre og Romsdal ved Ålesund sykehus, opplyser klinikksjefen.

Rapporten peker blant annet på at en hektisk hverdag der ikke all opplæring blir gjennomført.

Undersøkelser av pasienters bagasje, personlig visitering og romundersøking er ikke i tråd med regelverket. Det er i strid med loven å undersøke pasienters bagasje rutinemessig, og loven må følges, krever internrevisjonen som skjønner motargumentene.

Urinprøver

Det blir anbefalt å ha høy fokus på opplæring og kompetanseheving, blant annet for å vurdere risikoen for vold.

Psykiatrisk klinikk bør vurdere endring i lokalene slik at risikoen med materialbruk blir mindre i rom som brukes til skjermingstiltak. Ved å lydisolere bedre får pasientene mer ro og diskresjon.

«Psykiatrisk klinikk bør ha systematiske risikovurderinger, for å forebygge feil og uønskede hendelser», heter det.

I rapporten kommer man flere ganger tilbake til bygningen og konsekvenser for sikkerheten. Ombygging tas med i byggeplanene fremover.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Svakheter ved huset

Sikkerhet har å gjøre både med de fysiske forholdene og forholdet mellom pasienter og personale. Fagmiljøene kompenserer for svakheter ved husene.

Sykefraværet var 18 prosent i 2011, mens det i september i fjor var nede på åtte prosent. Ledelsen opplyser at de arbeider systematisk for å forbedre situasjonen.

Sikkerhet

Internrevisjonen har inntrykk av at personalet har høy bevissthet på å begrense bruk av tvangsmidler og arbeider for å forebygge bruk av tvang. Høy bevissthet om sikkerhet gjør at man i stor grad klarer å ivareta sikkerheten i den daglige virksomheten.

– Bestemmelser i psykisk helsevernlov gir adgang til tvangsbruk mot en gruppe pasienter. Dette er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv og selvbestemmelsesrett. Det er viktig å ha en omforent forståelse av hvordan reglene skal brukes, heter det.

Styreformann John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal, regner med at administrasjonen legger fram utgreiinga med vurderinger av hva tiltak de vil sette i verk for å utbedre situasjonen, på styremøte i slutten av mai.