Ikke tid til å telle nye hus

Rådmannen har ikke tid til å gå rundt i byen og telle nye hus.

Aksjonsgruppa for Hessa skole inviterte skolepolitikerne til å holde møtet på mandag på Hessa skole. Det takket de pent nei til. 

Ikke bare usikkerhet omkring elevtall er årsak til Hessa-foreldrenes engasjement

Rådmannen i Ålesund
Skoleutbygging
  • Rådmannen mener at skoleanleggene i Ålesund skal prioriteres slik når det gjelder utbygging/ombygging og rehabilitering:
  • Kolvikbakken ungdomsskole
  • Skarbøvik ungdomsskole
  • Emblem skole
  • Hessa skole
  • Ellingsøy ungdomsskole
  • Åse skole
  • Kilde: Ålesund kommune
Ålesund og omland

Det skriver han i saken om skolekapasitet som politikerne nok en gang får på sitt bord på mandag. Da saken var oppe i komiteen for kultur og oppvekst i november, ble den utsatt på grunn av usikkerhet omkring tallmaterialet som lå til grunn. Spesielt fra Hessa ble det ropt varsku. «Aksjonsgruppa for Hessa skole» mente at kommunen opererte med et altfor lavt elevtall i kretsen. De samme bekymringene ble framført fra Åse skole.

Ikke enkelt

Rådmannen innrømmer at det ikke alltid er like lett å skaffe helt korrekte elevtall. Kommunen må forholde seg til tall fra Statistisk sentralbyrå i tillegg til kjente fakta om boligbygging, reguleringsplaner osv. Men å gå så detaljert til verks som aksjonsgruppa på Hessa har gjort med å telle nye og påbegynte boliger, har ikke rådmannens stab kapasitet til.

Rådmannen har også kommet fram til at det ikke bare er usikkerheten omkring elevtall som er årsaken til Hessa-foreldrenes engasjement. Også inneklima, parkeringsforhold, farlig trafikk og dårlige uteareal har vært tema i to møter mellom rådmannen og aksjonsgruppa.

Prioritert

Saken om skolekapasitet handler også om behovet for utbygging og rehabilitering av skolebygg og oppgradering av utearealer. Her mener rådmannen at Kolvikbakken skal ha førsteprioritet.

Rådmannen foreslår også at det hvert år settes av penger i økonomiplanen som skal øremerkes til oppgradering av skolenes utearealer.

Grenser

En annen mulighet for å løse kapasitetsproblemene, kan etter rådmannens mening være å endre opptaksgrensene. Spesielt for Åse skole er dette aktuelt, mener rådmannen.

På Åse er man også bekymret over sprengt kapasitet, men rådmannen mener det ikke vil oppstå akutte problemer der det kommende skoleåret. Også Ålesund Voksenopplæringssenter og kulturskolen skal utredes og behandles, men det blir som egne prosjekter utenom skolekapasitetssaken.

Det hører med til historien at aksjonsgruppa på Hessa inviterte komiteen til å holde møtet på mandag på Hessa skole. I denne omgang takket de nei til den invitasjonen.