Fylkesutvalget i Møre og Romsdal ber om at valget av tomt for framtidig sjukehus for Romsdal og Nordmøre blir utsatt.

Med ni mot fire stemmer sluttet utvalget seg til en uttalelse fra Iver Nordseth (V) som sterkt støttet den avtroppende direktøren Astrid Eidsvik. Flertallet ber om at avgjørelsen blir tatt innen første halvår neste år.

Med ni mot fire stemmer sluttet utvalget seg til uttalelsen som støttet Astrid Eidsvik.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Det var en rolig debatt i utvalget, men uenigheten gikk i deler av ordbruken i uttalelsen og at man ikke bør blande seg inn i den grundige prosessen som har vært.


Ber Høie utsette tomtevalget

Harald Tom Nesvik ber i en e-post helseminister Bent Høie utsette tomtevalget for nytt sykehus for Romsdal og Nordmøre. 

Randi Walderhaug Frisvoll (KrF) var blant mindretallet som hadde liten tro på at uttalelsen fra politikerne har noen effekt på avgjørelsen. Hun mente det hadde vært for mye synsing om årsaken til den dramatiske avgangen til Astrid Eidsvik.

Ikke uventet var ordfører Torgeir Dahl i Molde (H) uenig i å sende uttalelsen. Det samme var Torhild Mellom Strand, Margaret Hoff Berg (Frp) og Randi Walderhaug Frisvoll.

Her er deler av uttalelsen:


Venstre støtter Nesvik - ber om timeout

Venstres Pål Farstad støtter Frps Harald Tom Nesvik som har skrevet e-post til helseministeren og bedt han utsette tomtevalget.

  "-Fylkesutvalget opplever Helse Midt-Norges inngripen i den lokale prosessen med nytt sykehus som resulterte i Astrid Eidsvik sin avgang, som et tillitsbrudd. Med historikken i sykehussaken er det av største viktighet at den krevende tomtebeslutningen som skal fattes har den nødvendige legitimiteten ved alle sykehusene våre og i befolkningen. For å bygge opp en slik legitimitet har Helse Møre og Romsdals prosess vært åpen og troverdig, og lagt stor vekt på informasjon og faglig forankring hos de ansatte og flere offentlige høringer/folkemøter. Tilliten som ble bygget opp gjennom dette arbeidet er nå revet vekk gjennom Helse Midt-Norges inngripen.

Fylkesutvalget anbefaler styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge mot å fatte tomtebeslutningen 17. og 18. desember, da denne beslutningen vil mangle den nødvendige tillit og legitimitet hos ansatte ved alle sykehusene og innbyggerne.

Vi krever at det faglige utredningsarbeidet må sluttføres av den lokale foretaksadministrasjonen med innstilling i saken og at styret i Helse Møre og Romsdal kan gjøre sitt vedtak uten innblanding ovenfra. Det må derfor gis utsatt frist for tomteavgjørelsen slik at denne kan fattes neste år med den nødvendige lokale tilliten."