Høie vil ikke svare på tomteønske

Her er helseministerens "svar" på våre konkrete spørsmål.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Sunnmørsposten ba helseminister Bent Høie (H) svare skriftlig på tre spørsmål i forbindelse med et ønske om lokalisering i sjukehus-spørsmålet.

Les også: Helseministeren ønsket Molde

Les også: Ap stiller spørsmål ved Høies rolle

Les også: Nettavisen (leder): Bør utsette etter skitten maktkamp

Ønsket Molde

Høie skal allerede i sommer ha gitt beskjed om at han ønsket seg Molde som løsning i sjukehusspørsmålet. Etter det Sunnmørsposten kjenner til ble dette formidlet til daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte. Opplysningene om Høies ståsted kan ha bidratt til å sette Helse Midt-Norge i en skvis mellom en ryddig prosess og statsrådens ønsker.

Sunnmørsposten har gjentatte ganger forsøkt å få tidligere styreleder Marthe Styve Holte til å kommentere opplysningene Sunnmørsposten har fått kjennskap til. Det ønsker hun ikke.

Styve Holte vil ikke svare «ja» eller «nei» på spørsmål om Bent Høie noen gang har tilkjennegitt et ønske om tomtevalg overfor henne.

Ba om nummererte svar

Her er spørsmålene vi stilte:

1. Har statsråden noen gang tilkjennegitt overfor en styreleder i Helse Midt-Norge et ønske om valg av tomt i sjukehussaken i Nordmøre og Romsdal?

2. Har det på noen annen måte blitt lagt føringer/synspunkter/meninger fram som kan oppfattes slik?

3. Hvis ja, når skjedde eventuelt dette?

Samtidig ba vi om at helseministeren svarte nummerert på spørsmålene. Torsdag var Høie opptatt og kunne ikke svare.

Nå har helseminister Høie svart:

1. Beslutningen om lokalisering av sykehus i Møre og Romsdal har vært en ti-årig lang prosess. Det er nå viktig å lande tomtevalg, slik at vi kommer et skritt nærmere målet om nytt, moderne og høyteknologisk fellessykehus i Nordmøre og Romsdal, som sikrer fylkets pasienter den best mulige behandling i fremtiden.

Konsekvensen er  at Møre og Romsdal ikke har en moderne og fremtidsrettet sykehusstruktur, at det brukes store beløp på vedlikehold av svært gamle bygninger, og at de ansatte i perioder bruker mye tid og krefter på stridigheter, istedenfor samarbeid.

Mens mine forgjengere ikke har foretatt en beslutning i denne saken, er det viktig for meg at vi får fattet en beslutning så vi får et nytt og moderne sykehus i regionen. 

Både departementet administrativt og jeg har utstrakt kontakt med de regionale helseforetakene og helseforetakene, både administrativt og med styreleder. Det er både gjennom månedlige oppfølgingsmøter, felles styreseminar med alle de regionale helseforetakene, mitt kontaktmøte med styreledere og administrerende direktører og ikke minst de formelle foretaksmøtene.

I tråd med god eierstyring har jeg  har jeg  jevnlig kontakt med alle styrelederne i helseregionene, også i Helse-Midt. Min kontakt med både tidligere og nåværende styreleder i Helse Midt Norge er helt i samsvar med dette Denne type kontakt er senest nedfelt i Meld. St. 27 (2013-2014) som en naturlig del av eierstyringen. Jeg har selvfølgelig gjennom eierdialogen fått oppdateringer om prosessen. 

Men jeg har ikke instruert styreleder til å legge en løsning til grunn for arbeidet fram mot styrebehandling. Jeg har tvert i mot hele tiden understreket at de faglige rådene vil være avgjørende for den endelige beslutningen i saken.

Av hensyn til at styrene nå skal gjøre et selvstendig valg, vil jeg ikke uttale meg om spørsmål knyttet til tomtevalg før foretaksmøtet den 19.12.

Min beslutning i foretaksmøtet vil bygge på de vurderinger og beslutninger som fattes i styrene i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt Norge.

2. Se svar på spørsmål 1.

3. Se svar på spørsmål 1.


Høie nekter altså å svare på spørsmålet om han har tilkjennegitt et ønske overfor styreleder. Han svarer at han ikke har "instruert".

Ifølge professor Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultet  hos Universitetet i Bergen er det forskjell på å ønske og instruere.

- Et ønske er ikke en instruks, men det vil være relevant for et styre å vite hva eieren - her helseministeren - ønsker, sier Bernt.