Stiller Høie sju nye spørsmål

Kontrollkomiteen på Stortinget sender sju nye spørsmål til helseminister Bent Høie om sykehussaken i fylket.

Komitéleder Martin Kolberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Nyheter

OSLO (Smp.no): Kontrollkomiteen ber blant annet Høie definere hva som er et styremøte og ikke.

– Det er veldig viktig for oss å få avklart hva statsråden mener om hva som er et styremøte og hva som ikke er et styremøte, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til Sunnmørsposten.

Høies rolle

Det er klart at et flertall i komiteen vil ha svar på nye spørsmål om Høies rolle, i prosessen som ledet fram til beslutningen om å legge det nye sykehuset på Hjelset. Kolberg vil ikke spekulere i om denne saken nå er nærmere en åpen høring eller ikke.

– Det spørsmålet vil jeg ikke svare på før vi har fått svarene fra Høie, sier Kolberg.

Her er spørsmålene Høie må svare på:

1. Helse- og omsorgsministeren argumenterer i sitt svar for at statsråden kan gi såkalte ikke-bindende styringssignaler utenom foretaksmøtet. Mener statsråden at enhver form for slik uformell styring er akseptabel, eller mener statsråden det finnes en grense for hva slags styringssignaler som kan gis utenom foretaksmøtene?

2. I svar til Stortinget 359 til repr. Farstad 17. desember 2014, svar 353 til repr. Micaelsen 15. desember og svar 335 til repr. Klinge 13. desember 2014 opplyser ikke statsråden fullt ut om sin kontakt med styrelederne i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal sammenlignet med informasjonen som blir gitt i brevet fra statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen 23. desember. Blant annet oppga ikke statsråden at han allerede 26. august signaliserte sin preferanse til styreleder i Helse Midt-Norge. I spørretimen 17. desember uttalte statsråden at hans kontakt om denne saken med styreleder måtte være fortrolig. Denne informasjonen ble først gitt den femte gangen Stortinget spurte om saken, jf kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 19. desember og svarbrev av 23. desember 2014. Betyr dette at statsråden ikke aktet å gjøre Stortinget kjent med sin kontakt med styrelederne, selv om denne kunne ha påvirket innstillingen fra styrene, og deretter Stortingets senere behandling av bevilgning til det aktuelle sykehusprosjektet?

3. I oktober 2014 trakk styreleder i HMN Marthe Styve Holte og direktør i HMN Trond Michael Andersen seg fra sine posisjoner. Det går fram av helseministerens svarbrev at han tok «kontakt med henne fredag 10.oktober og hadde gjentatte samtaler med henne gjennom helgen». I ettertid har tidligere styreleder Styve Holte svart på spørsmal om denne dialogen i et intervju med Sunnmørsposten  den 23.12: «- Du  opplevde altså instruerende signal iform av at du ble bedt om a sparke Trond M Andersen? - Ja, selvfølgelig. Det er jo det som ligger i min pressemelding. Det var det jeg tok konsekvensen av og årsaken til at jeg trakk meg som styreleder. Det fratok meg muligheten til å utøve godt lederskap. » Bestrider helseministeren at han ga et instruerende signal til den tidligere styrelederen?

4. Det framgår av et brev til statsråden, som også er sendt til komiteen, at departementet spurte Ellen Engdahl fra Kristiansund om å bli nytt styremedlem i HMN. Etter å ha fått vite om hennes standpunkt og engasjement for lokalisering av nytt sykehus, trakk departementet tilbake henvendelsen. I stedet ble Liv Stette, kommunalsjef i Alesund, nytt styremedlem.  Kan helseministeren gå god for beskrivelsen  av prosessen som kommer fram i dette brevet? Kjente departementet til Liv Stettes synspunkt og engasjement i spørsmålet om lokalisering av nytt sykehus da hun ble utnevnt?

5. Den 27. og 28. november 2014 ble det gjennomfort flere møter mellom ledere i HMN og HMR, etter sigende med det siktemål å se om det var grunnlag for en felles innstilling. Kjente departementet til disse møtene og hensikten med dem?

6. Lov om helseforetak krever åpne styremøter, med mindre annet følger av enten lovbestemt taushetsplikt  eller eksplisitt  vedtak  i tilfeller klart definert i loven. Er statsråden kjent med en praksis der det gjennomføres møter med en form som vanskelig kan oppfattes som annet enn styremøter uten den åpenhet loven krever, og hvordan sikrer statsråden at det ikke fattes beslutninger i lukkede styremøter som defineres som seminarer eller lignende for a unndra seg offentlighet? Har departementet uttrykt aksept for en praksis der seminarer eller lignende brukes for å gjøre styrearbeid uten at lovens krav om offentlighet følges?

7. Den 4. desember 2014, den dagen hun gikk av, gjennomførte Astrid Eidsvik en samtale med statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Det framgår av helseministerens referat at hun i denne samtalen ikke ble instruert. Ba Astrid Eidsvik i denne samtalen om en instruks fra statsråden? Omtalte Eidsvik at hun opplevde å bli utsatt for styring fra HMN i saken?

Høie har fått frist til neste tirsdag med å gi svar på de sju spørsmålene.

Mellomting

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Å sende inn nye spørsmål var et av tre alternativer komiteen stod overfor. De kunne valgt å legge bort saken, alternativt kunne de gått inn for en åpen høring. Resultatet ble en mellomting.

– Vi vil ha svar på en del spørsmål fra statsråden før vi kan bestemme oss for hvorvidt vi vil ha en åpen høring, sa SVs Bård Vegard Solhjell til Sunnmørsposten under en pause i kontrollkomiteens møte tirsdag ettermiddag.

Møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen startet tirsdag klokka 14. I forkant av møtet ble det åpnet for en såkalt rekordhøring.

Ny runde

Like før jul svarte helse- og omsorgsministeren på 10 spørsmål fra kontrollkomiteen.

Dette svarte Høie
Her er spørsmålene helseministeren måtte svare på