Vel bort Strynefjellet

Riksveg 15 over Strynefjellet har ikkje fått den tungtrafikkveksten som ein hadde venta etter opninga av Eiksundsambandet og Kvivsvegen. I fjor var det tvert om reduksjon.

held ikkje mål: Tunnelane over Strynefjellet er låge og smale, og vanskelege å køyre for store trailerar. Biletet viser tunnelen i Grasdalen. Foto: Anne Mari Tomasgard 

– Utbetring av Strynefjellet ville vere eit tiltak også inn mot attståande bilar på Hareid-Sulesund

Arild Fuglseth og Ottar Brage Guttelvik
Fjellovergangar
  • Statens vegvesen har bede Møre og Romsdal fylkeskommune gje tilbakemelding på utgreiinga om framtidige samband mellom Austlandet og Vestlandet.
  • Denne utgreiinga er også ein del av strategiarbeidet inn mot revideringa av Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018–2027.
  • Denne saka kjem opp i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal onsdag.
Nyheter

Grunnen er at vegen over fjellet er i så dårleg forfatning at den har ein avvisingseffekt på transportørane.

Tunnelane er for låge og smale i høve til høgda på dagens trailerar. Store vogntog må køyre sentrisk, og mange stader er det vanskeleg å møtast, noko som skaper trafikkfarlege situasjonar. Vegtrafikk i dagen mellom tunnelane ligg i tillegg rasutsett til.

Les også: Samla for Strynefjellet

Heller Romsdalen

Der mange burde valt riksveg 15, vel mange i staden E 136 gjennom Romsdalen, sjølv om vegen er lengre og ein må nytte ferje.

Denne ekstra belastninga merkar ein spesielt godt også på ferjesambandet Hareid- Sulesund, som har hatt ein markant auke i attståande køyretøy frå 2013 til 2014.

Fleire attståande på ferja

Utbetring av riksveg 15 over Strynefjellet ville vere eit tiltak også inn mot attståande køyretøy på denne ferjestrekninga, skriv samferdselssjef Arild Fuglseth og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i saka om høgfjellsovergangar aust-vest som kjem opp i samferdselsutvalet onsdag.

Statens vegvesen har bede om tilbakemelding på utgreiinga om samband mellom Austlandet og Vestlandet.

Maritim klyngje

Store utbyggingar som Eiksundsambandet og Kvivsvegen burde ha knytt den maritime klyngja på søre Sunnmøre og annan industri i området tettare opp mot Austlandet gjennom riksveg 15 over Strynefjellet.

Ein burde såleis sjå ein stor auke i trafikken etter at desse sambanda vart opna. Men årsdøgntrafikk-målingar (ÅDT) viser liten oppgang for tungtrafikk for 2013, men reduksjon til 2012-nivå i 2014.

Arm til Geiranger

I tilrådinga til samferdselsutvalet vert det ikkje berre bede om at det vert bygd ny tunnel over Strynefjellet, men også at det vert etablert ei tunnelarm til Geiranger.

Tiltaket vil utløyse heilårsturisme i Geirangerområdet og føre til auka omsetjing for reiselivsbransjen i heile Sør-Norge.

Når det gjeld E 136 gjennom Romsdalen, vert det peika på behovet for omlegging av vegen forbi Veblungsnes, Hjellvik og Måndalen. Vidare at jernbanen får gode korridorar for gods på bane og at Raumabanen vert elektrifisert.