Nå er endelig vegnavnet bestemt

Folkeminnegranskeren Peder Fylling får likevel en veg oppkalt etter seg på Fylling i Engsetdalen.
Nyheter

Nytt vegskilt er allerede på plass på hagegjerdet foran huset til Bernt Fylling. Til venstre for vegskiltet står bautaen over Peder Fylling.

Peder Fyllings veg går fra fylkesvegen på Fylling i Engsetdalen og har tre brukere. Vegen eies av Bernt Fyllings sønn, Egil, som for et par år siden overtok garden.

Hjellen nedstemt

Skodje formannskap vedtok det endelige navnet for noen uker siden, etter andre gangs behandling og med fem mot to stemmer. Den kommunale navnenemnda innstilte på at vegen skulle hete Hjellen. Formannskapet vedtok Hjellen som vegnavn i fjor høst.

Under klagebehandlingen kom det forslag om Sollivegen, fordi vegen fører opp til gardsbruket Solli. I formannskapet ble forslaget om Sollivegen satt fram av Bjørn Andre Stavset. Det fikk bare en stemme i prøveavstemningen.

Modolf Hareide foreslo Peder Fyllings veg, alternativt Hjellen.

Høringsrunde

Det kom flere innspill i høringsrunden. Skodje Bondelag støttet Peder Fyllings veg, alternativt Hjellvegen. Også Liv S. Helgesen gikk inn for Peder Fyllings veg, mens Lena Gulbrandsen ønsket Hjellen.

De som gikk for Sollivegen var Torgeir Fylling, som mente endepunktet må styre vegnavnet. Også Per Fylling mente det var naturlig, men da skrevet Solliveien. Også Inger Bakke begrunnet sitt valg av Sollidvegen med at vegen ender på Solli.

Tone Fylling opplyste i høringen at hun bor på Hjellen og bruker nemninga «vegen fram til Sollid». Hun ønsket derfor adressen Sollidvegen.

Vetle Tronstad stilte i høringen spørsmål om det hadde vært rett å ta opp igjen navnesaken, når klageretten bare gjelder skrivemåten av navn.

Engsetdalen mister «e»

Formannskapet vedtok i samme møte at bygdenavnet Engesetdalen heretter skal være Engsetdalen. Modolf Hareide foreslo å beholde Engesetdalen, men tapte med tre mot fire stemmer. Med samme stemmetall ble det nye navnet vedtatt. Også en del andre navn ble endelig fastsatt.

Sjakkbrett fra Ibsen

Peder Fylling bodde der vegen går. Han levde til 1890 og var en kjent folkeminnegransker og folkeminnesamler. Bernt Fylling har reist en bauta i tunet foran huset sitt, og dessuten bygd opp et museum over Peder.

Det største klenodiet på museet er et sjakkbrett som selveste Henrik Ibsen sendte i gave. Brettet var kjøpt i Egypt og var en takk for at Ibsen hadde fått låne en mengde skrifter, som han for øvrig aldri leverte tilbake.

Garden Fylling hadde i sin tid 16 husmannsplasser og har alltid vært en storgard, som også i dag er på flere tusen mål skog og innmark.