Betalte bonus på 425.000 kr for å sikre seg

Helse Midt skrev under på avtale om lønnsbonus og trodde de sikret at direktør satt de siste seks månedene. Men direktøren måtte uansett blitt hvis han sa opp i perioden. Han hadde seks måneder oppsigelsestid.

Hvis avtalen til adm. dir. Håkon Gammelsæter var gjeldende fra mars ville han fått 425.000 kroner i bonus for tre måneder. Den ble imidlertid signert 30. juni, og da var den overflødig siden Helse Midt allerede hadde avtalefestet seks måneder oppsigelsestid om Gammelsæter sa opp selv.  Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS

– Det at den er signert 30. juni, er fordi den ble liggende der oppe

Dette er saka:
  • I februar betalte Helse Midt ut 2,1 mill. kr. i bonus til seks ledere i Ambulanse Midt-Norge, i tillegg til vanlig årslønn og andre godtgjørelser.
  • Dette fordi de sto løpet ut i det midlertidige Ambulanseforetaket som skulle vare i to år. Avtalene ble inngått mellom 7. og 20. mars for alle utenom direktør Gammelsæter. Hans avtale ble signert 30. juni 2014.
Når ble avtalene inngått?
  • «Avtalene med mine nærmeste medarbeidere ble signert mellom 7. mars og 20. mars 2014. Min egen avtale er signert av adm. dir. i Helse Midt-Norge RHF den 30. juni 2014» - Håkon Gammelsæter.
  • «Det er avtaler som ble inngått for å sikre at nøkkelpersonell for drift av ambulansevirksomheten i hele 2014 og for planlegging og gjennomføring av overføring til sykehusforetakene ble værende i stillingene sine i hele den aktuelle perioden, dvs. til og med 31.12.2014» -Håkon Gammelsæter.
  • «Ansettelsesforholdet kan ordinært bringes til opphør etter oppsigelsesfristene i arbeidsmiljølovens § 15-3, dog slik at gjensidig oppsigelsesfrist ikke skal være kortere enn 6 måneder» - Fra arbeidsavtalen til adm. dir. Håkon Gammelsæter.

Sunnmørsposten 13. mars. Starten på granskningen av lønnsfesten i helseforetakene. 

1. januar 2015 tok de lokale helseforetakene over driften av Ambulanse Midt-Norge som skulle vare i to år. 

Nyheter

Vi har tidligere omtalt millionbonusen seks toppledere i Ambulanse Midt-Norge fikk for å sitte helt ut perioden fram til 31. desember 2014. Til sammen fikk lederne 2,1 mill. kroner fordi det var kritisk å miste nøkkelpersonell i sluttfasen av det midlertidige foretaket. Dette i tillegg til lønn og andre godtgjørelser.

Verdi

Adm. dir. Håkon Gammelsæter fikk fem månedslønner ekstra, 425.000 kroner. Bonusavtalen hans ble signert 30. juni 2014 av tidligere direktør Trond M. Andersen. Dermed mente Helse Midt at de sikret at Gammelsæter satt ut året. Men i arbeidsavtalen til Gammelsæter kommer det fram at det er minst seks måneders oppsigelsestid ved oppsigelse fra direktøren selv. Dermed hadde bonusavtalen ingen formell verdi for Helse Midt da den ble signert. For øvrig var Gammelsæter også garantert ny jobb i Helse Midt om han satt ut perioden. Om styret ba ham gå før den tid, ville han fått 9 måneders etterlønn, utenom ved saklig grunn til avskjed.

– Ble liggende

Gammelsæter har både skriftlig og muntlig bekreftet at avtalen gjaldt for å stå ut 31. des. 2014, og at hans avtale ble signert 30. juni samme år – altså seks måneder før.

– Når en avtale signeres 30. juni. Da gjelder den fra da?

– Ja, men grunnen til denne datoen er at avtalen ble liggende. Mine forhandlinger ble gjennomført samtidig som for de andre, altså i mars.

– Hvilken verdi har din avtale for Helse Midt?

– Avtalen ble fremforhandlet i mars og lagt opp for signering på det tidspunkt. Det at den er signert 30. juni av Helse Midt er fordi den ble liggende der oppe. Min signatur sto fra samme tidspunkt som for de andre.

«Inkurie»

Gammelsæter mener at det var en «administrativ inkurie» som gjorde at avtalen ble liggende så lenge.

– Jeg opplevde at vi var ferdige med diskusjonen i mars. For mitt vedkommende måtte jeg vente på at den skulle signeres av adm. dir. i Helse Midt.

– Men en avtale gjelder ikke før den er signert?

– Ja, det kan du si, men det blir mer en sånn bokholderi-problematikk. Dette fordi Helse Midt var opptatt av at nøkkelpersonell sto hele løpet ut. Når undertegnede og andre vet at virksomheten skal legges ned, så må man naturlig nok orientere seg i retning av nye jobber.

Gevinst

– Hvilken gevinst har Helse Midt med bonusavtalen?

– De har den gevinsten at det er koninuitet helt fram.

– Men du hadde seks måneder oppsigelsestid?

– I tiden mellom den ble avtalt og signert er det altså tre måneder. Jo nærmere du kommer slutten er det vanskeligere å erstatte folk. Tre måneder på slutten ville vært relativt dramatisk. Helse Midt var opptatt av at driften ble ivaretatt fram til 31. desember.

Var sikra

– For å stille spørsmålet på en annen måte: Hva hadde Helse Midt tapt, dersom de ikke signerte med deg 30. juni?

– De kunne ha gått tilbake på avtalen 30. juni med et prokurator-triks og sagt at: «siden den ikke er signert – så gjelder den ikke», men da hadde jeg måttet prosedert på at avtalen var ferdig og lagt opp til signering tre måneder før.

– Om de ikke hadde signert, så hadde de uansett sikret at du var der ut perioden. Du hadde jo seks måneders oppsigelsestid?

– Ja, det kan du si. Men det blir en ganske spesiell sak å tvinge en øverste leder til å være der hvis han ikke vil. Du må gjerne fremstille det slik, men det synes jeg høres veldig kunstig ut.