Ventet to år med å sjekke barnehage etter Daniel ble invalid

Ålesund kommune tok ikke i bruk uanmeldt tilsyn eller stikkprøver for å sjekke sikkerheten ved barnehager etter to alvorlige hendelser.

Er fjernet Daniel (3) ble nær kvalt av en hoppestrikk da han ble sittende fast i denne sklia i Vegsund barnehage i 2010. Barnehagen har tidligere opplyst at de har fjernet både hoppestrikker og sklia. Ålesund kommune som har tilsynsansvaret for den private barnehagen, ventet to år før de kom på et varslet tilsyn.  Foto: Staale Wattø

I tillegg til disse varslede tilsynene, mener vi at man også skal ta stikkprøver og uanmeldte tilsyn

Jakob Linhave, Helsedirektoratet

Politietterforskning Dødsfallet til Adrian i Blindheim barnehage (bildet) og den alvorlige skaden Daniel ble utsatt for i Vegsund barnehage er etterforsket av politiet. Men de foretar ingen helhetlig vurdering av sikkerheten ved barnehagene. Kommunen gjør heller ikke fysiske observasjoner ved tilsynene, men bruker en metode hvor de ansatte intervjues.   Foto: Alexander Worren

Nyheter

Ålesund har hatt minst to hendelser de siste årene hvor barn er blitt alvorlig skadet eller mistet livet i barnehagen. I begge tilfellene gikk det lang tid før kommunen sjekket barnehagene ved tilsyn.

  • Oktober 2010: Daniel blir nær kvalt av en hoppestrikk.
  • Oktober 2012: Ålesund kommune utfører første tilsyn.
  • Juni 2014: Adrian blir kvalt av en snor i barnehagen.
  • Mars 2015: Ålesund kommune utfører første tilsyn.

Gjør som flere enn 22.000 andre - lik smp.no på Facebook

– Behov for veiledning

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet kjenner ikke de to sakene konkret, men de har merket seg at det er store variasjoner i hvordan kommunene utfører tilsyn.

– Vi ser at det er behov for å få en bedre kartlegging og veiledning for hva vi mener er god tilsynspraksis, sier Linhave til Sunnmørsposten.

Som et ledd i arbeidet, er det laget en veileder som nå er ute på høring med svarfrist 4. mai.

– Vi jobber med å finne ut hvordan kommunene arbeider: Blant annet hvilke rutiner de har for å følge opp hendelser med alvorlige skader og hvordan de følger opp avvik og foreslår tiltak, sier direktøren med ansvar for miljø og sikkerhet i direktoratet.

Ventet to år

I oktober 2010 ble tre år gamle Daniel invalid etter at han nær ble kvalt av en hoppestrikk i Vegsund barnehage. Ingen voksne så det som skjedde, og tre lekekamerater reddet trolig livet til tre-åringen.

Les også: Daniels tøffe kamp

Først to år seinere utførte Ålesund kommune et varslet tilsyn som tok for seg «Kvalitet i barnehagen» - etter paragraf 1, 2, 3, og 7 i barnehageloven.

Ingen av disse går spesielt på sikkerhet eller forebygging av skader.

I juni 2014 døde Adrian Gjærde etter å ha blitt kvalt av en snor fra en ryggsekk i Blindheim barnehage. Foreldrene mener sønnen deres var uten tilsyn i minst 30 minutter før han ble funnet livløs i grovgarderoben.

Les også: Godtar ikke at sønnens død var en ulykke

Først ni måneder etter dødsfallet kom Ålesund kommune på et varslet tilsyn 26. mars i år. Tilsynet var spesielt retta mot sikkerhet med utgangspunkt i paragraf 14 i forskrift om miljørettet helsevern.

Resultatet fra dette tilsynet er ikke klart ennå.

Sjukdom årsak

Årsaken til at det ikke ble utført tilsyn ved Blindheim som planlagt høsten 2014, var at sentrale personer som måtte være til stede ved tilsyn var sjukemeldt, opplyser rådgiver Astrid Ous Larsen for barnehagene i Ålesund.

Det er barnehagenes eget ansvar å sørge for at de følger lover og regler. Kommunen skal sjekke at det faktisk skjer.

Ledelsen ved Vegsund barnehage har tidligere opplyst til Sunnmørsposten, at de har fjernet hoppestrikker og rørsklia der Daniel hang fast

Ledelsen ved Blindheim har også opplyst at de har sett på rutinene sine, og fjernet sekker fra garderobene.

Les også: Fjernet hoppestrikk og rørsklie
Les også: Barnehagen har fjernet sekkene

Viser til politietterforskning

På spørsmål om hvorfor kommunen ikke har brukt tilsynsmyndigheten mer aktivt etter de to alvorlige hendelsene, viser rådgiver Astrid Ous Larsen til at begge sakene er blitt grundig etterforsket av politiet.

– Ålesund kommune har vurdert det slik at den rulleringen kommunen har angående tilsyn, er tilstrekkelig, opplyser hun.

Men politiet etterforsker kun de konkrete hendelsene, og ser ikke på sikkerheten i barnehagen ellers.

De vurderer med andre ord ikke risikoen for at tilsvarende skader kan oppstår igjen. Heller ikke om det er andre forhold ved lokalene eller uteområdet som kan utgjøre en fare for barna.

Intervjuer ansatte

Heller ikke kommunens representanter som utfører tilsyn, gjør slike fysiske observasjoner i barnehagen.

Kommunen ser i første rekke på at barnehagene har de lovpålagte systemene på plass.

– Vi intervjuer ansatte og oppdager fort om det er samsvar mellom prosedyrer og praksis, skriver informasjonssjef Anne-Bente Skjellum i en epost etter å ha rådført seg med rådgiver Larsen og kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal.

Stikkprøver og uanmeldte tilsyn

Jakob Linhave i Helsedirektoratet svarer følgende på spørsmål om hva han tenker om en slik praksis:

– Jeg tenker at det er en metode som i seg selv ikke fjerner eventuell risiko, men det øker bevisstheten til barnehageeier og ansatte om hvordan de kan sikre barns liv og helse. Men i tillegg til disse varslede tilsynene, mener vi at man også skal ta stikkprøver og uanmeldte tilsyn, påpeker Linhave.

Kartlegger skader

Sunnmørsposten skrev fredag at regjeringen vil innføre en ny metode, slik at de får mer kunnskap om hvor mange skader barnehagebarn utsettes for, og hvordan de skjer.

I dag mangler myndighetene en slik oversikt.

Les også: Skal registrere alle skader i barnehager

Også Helsedirektoratet jobber for å skaffe mer kunnskap om skader i norske barnehager.

– Vi kartlegger nå alle skader ved Oslo skadelegevakt som er suverent størst i Norge på dette, og står for ti prosent av skadene i landet, forteller Linhave.

Resultatene skal analyseres og vil gi direktoratet bedre grunnlag i arbeidet med å forebygge skader

Relaterte saker:

Daniels tøffe kamp

Telefonen ringer. Mamma Karina svarer. Hun får beskjed om å sette om å sette seg ned. Det har skjedd en ulykke med sønnen Daniel (3).

Godtar ikke at sønnens død var en ulykke

Da Adrian (4) ble funnet livløs i barnehagen, kan han ha vært uten tilsyn i mer enn 30 minutter. Gjenopplivningsforsøk var nytteløst.

Fjernet hoppestrikk og rørsklie

Vegsund barnehage har gjort grep for å hindre at lignende ulykker skal skje igjen.

Barnehagen har fjernet sekkene

Ledelsen ved Blindheim barnehage forteller at de hadde en kritisk gjennomgang av rutinene sine etter dødsfallet til Adrian Gjærde.