Aurdal klar som ordfører i Ålesund

Eva Vinje Aurdal (Ap) blir ordfører i Ålesund. Tore Johan Øvstebø (KrF) blir varaordfører.

Her er de lykkelige men slitne politikerne fotografert på kirkevergen sitt kontor i Spjelkavik, rett etter undertegnelsen av avtalen.   Foto: Staale Wattø

Eva Vinje Aurdal og Arbeiderpartiet ble valgets store vinner i Ålesund. Nå er hun klar for ordførerkontoret.  

Tore Johan Øvstebø (KrF) blir varaordfører  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Eva Vinje Aurdal blir ny ordfører i Ålesund. Det ble klart i 23-tida onsdag kveld.

Arbeiderpartiet har sammen med Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og SV blitt enige om en felles politisk plattform.

- Dette føles helt riktig utifra valgresultatet, sier Aurdal til smp.no mens blekket ennå tørker på avtalepapirene. Forhandlingene pågikk helt fram til klokka 23 i kveld.

- Jeg hadde følt det vanskelig om Arbeiderpartiet hadde blitt satt på gangen med det valgresultatet vi har. Velgerne har sagt klart fra om at de ønsker en endring, og den har de nå fått.

- Har det vært vanskelige forhandlinger?

- Det har ikke vært vanskelig, men vi har vært grundige. Vi har vært gjennom mye for å få plattforma så god som mulig. Nå føler jeg vi har et veldig godt grunnlag for å styre i Ålesund, sier Ålesunds første kvinnelige ordfører.

- Hva har vært viktigst?

- Det viktigste har vært hvordan vi skal få orden på økonomien. Vi må komme oss ut av Robek-lista, for å kunne få styring og utvikle byen videre. Dette har vært prioritet nummer èn for oss. Økonomisk omstilling er helt nødvendig for å kunne utvikle gode tenester for byens befolkning.

Også Anders Lindbeck fra SV og Jarle Hauge Steffenssen fra Miljøpartiet De Grønne er glade for å stå på en politisk plattform som også tar hensyn til de grønne verdiene.

- Vi er spesielt glade for punktet i avtalen som handler om å få gang- og sykkelveger på plass, sier Steffenssen.

I dokumentet som ble undertreget onsdag kveld står det at ti prosent av bompengeinntektene på den nye Lerstadvegen skal brukes til å bygge ut sykkelveger i resten av kommunen.

- Dreiningen mot en grønnere politikk gleder naturligvis også SV, sier Anders Lindbeck som også er fornøyd med de punktene i avtalen som handler om skolepolitikk.

- Nå skal det satses mer på skole ved å styrke den ordinære undervisninga og satse på spesialpedagogisk kompetanse blant lærerne i grunnskolen. Avtalen betyr også at det blir slutt på ordningen med anonym retting av prøver og fritt skolevalg i ungdomsskolen. Nå skal vi få til en skolepolitikk som virker, slår Lindbeck fast.    

Startet valgnatta

Forhandlingene startet allerede med samtaler valgnatta. Aurdal beskriver forhandlingene som "ikke vanskelige, men grundige". Påtroppende varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) sier dette om forhandlingene:

- Det har vært gode og konstruktive drøftinger om politikk. Det har vært en veldig krevende prosess, og KrF har kjørt en åpen dialog mot begge sider, sier Øvstebø.

- Jeg kjenner meg trygg på at dette er det beste for byen. Det er en god plattform, og vi har forhandlet oss frem til en stabil løsning.

Også Øvstebø nevner økonomi som det viktigste de har blitt enige om.

- Å komme oss ut av Robek, og få en sunn økonomi. Det blir det viktigste nå, sier Øvstebø.

- Dere har forhandlet med høyresiden også?

- Ja, vi har kjørt en åpen prosess. Vi føler vi har mye til felles med Arbeiderpartiet i mange verdispørsmål, og totalt sett har vi fått mest igjen i forhandlingene med Ap og de andre. Og den løsningen vi har nå mener jeg er den beste for byen.

- Ble du tilbudt ordførerposten under forhandlingene med høyresiden, Øvstebø?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Les også: Mest drøm - lite konkret

De fire partiene har oppsummert plattformen i disse punktene:

1 Økonomistyring

1.1 Partene forplikter seg til å oppnå enighet om kommunebudsjettene for årene 2016 til og med 2019. I den grad det skulle oppstå uenighet, er partene enig om at rådmannens budsjettforslag legges til grunn.

1.2 Stram økonomistyring i hele organisasjonen for raskt å komme ut av ROBEK-lista. Langsiktig styring mot 3% netto årlig driftsoverskudd ved slutten av perioden.

1.3 Opprettholde eiendomsskattesatsen  på dagens nivå ut perioden for å sikre stabile og forutsigbare økonomiske rammer for kommunal drift. (2016 - 2019).

1.4 Sette i verk tiltak for å effektivisere kommunal barnehagedrift. Målet er å stabilisere barnehagekostander til under 16% av netto driftsutgifter i løpet av perioden.

1.5 Gjennomgå hele kommunens virksomhetsorganisering, inkludert ÅKE. Slanke kommunal organisasjon ved å slå sammen små virksomheter.

1.6 Vektlegge lederutvikling og lederkompetanse i alle virksomheter, for å sikre god personalbehandling og stram økonomistyring.

1.7 Vektlegge brukerstyrte kommunale tjenester der en gjennomfører kvalitets- og forbedringsprosesser for å få mest mulig igjen for ressursene en bruker. Erfaringsutveksling fra virksomheter som har gode erfaringer og kompetanse på dette området.

2 Skole og barnehage

2.1 Styrke den ordinære undervisningen og den spesialpedagogiske kompetansen blant lærere i grunnskolen, slik at bedre tilpassa undervisning medvirker til  mindre spesialundervisning. Målsettingen er å komme under 20% i perioden. (Andel av totalt antall undervisningstimer i grunnskolen.)

2.2 Vektlegge tidlig innsats for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Innføre lese-, skrive- og regnesatsing og styre støttefunksjoner dit.

2.3 Fastholde målet om en mobbefri skole i Ålesund. Sørge for at «beste praksis» og kompetanse på området blir delt og overført mellom skolene.

2.4 Styrke kompetansen blant lærerne og satsingen på realfag i grunnskolen i Ålesund. Starte et matematikkprosjekt ved minst en av grunnskolene i løpet av perioden. Sette i verk flere forsøk i skolene f. eks.  med fokus på fysisk aktivitet og sunn skolemat.

2.5 Ordningen med anonym retting i ungdomsskolen avvikles.

2.6 Fritt skolevalg i ungdomsskolen er unødvendig byråkrati, og avvikles. Dette er ikke til hinder for at elever etter behov kan få gå på annen skole enn den de naturlig tilhører.

2.7 Tilstrebe å justere åpningstidene i SFO slik at de bedre harmonerer med folks arbeidstid. Det forutsettes at dette kan gjøres uten ekstra kostnader.

2.8 Ta initiativ til mer systematisk samarbeid med idrett, korps og frivillig sektor for å få flere fritidsaktiviteter inn i SFO.

2.9 Gjennomføre "tidstyv-test" for lærere for å avdekke og fjerne unødvendige rapportering- og dokumentasjonskrav.

2.10 Helheltlig plan for hvordan alle skolebygg kan godkjennes i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Raskere iverksette prioriteringsliste for rehabilitering og nybygg i skolen.

2.11 Legge til rette for å  styrke den pedagogiske kvaliteten i barnehagen.

2.12 Arbeide for å styrke helsesøster- og  skolehelsetjenesten.

3 Helse og velferd

3.1 Styrke åpen omsorg ytterligere for at brukere kan bo hjemme lengst mulig.

3.2 Sikre tilpassa boligløsninger med tilstrekkelig bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, pasienter innen psykiatri og rusmisbrukere.

3.3 Aktivt markedsføre startlån og tilskudd overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i den hensikt at flest mulig kjøper egen bolig.

3.4 Sikre tilstrekkelig sykehjemsplasser og botilbud med heldøgns omsorg og pleie. Sykehjemsplasser skal i større grad benyttes til korttidsopphold, avlastning og rehabilitering.

3.5 Etablere tilbud om helgeavlastning for hjemmeboende demente i løpet av perioden.

3.6 Tilstrebe at brukere av BPA-tjenester får fortsette med samme leverandør over flere konsesjonsrunder, dersom de ønsker det.

3.7 Anerkjenne pårørende sin rolle og legge til rette for mer samarbeid med pårørende i kvalitetsutvikling av kommunale helse- og velferdstjenester.

3.8 Ikke lyse ut nye konsesjoner innen hjemmesykepleie samt personlig og praktisk bistand. Tjenestene utføres i kommunal regi.

3.9 Tilstrebe å gi ansette innen pleie- og omsorg som ønsker det heltidsstilling. Forutsettes gjennomført uten økning i årsverksrammen, ut over det som er naturlig som følge av økt oppdragsmengde.

3.10 Arbeide for å øke antall plasser for yrkesvalghemmede

3.11 Gå i dialog med frivillige organisasjoner med kompetanse innen rusomsorg (f. eks. Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors) for å etablere et dagtilbud for rusmisbrukere i Ålesund sentrum i løpet av perioden.

3.12 Det neste omsorgssenteret som bygges i Ålesund legges til Ellingsøy.

3.13 Vi ønsker ikke et tiggerforbud i Ålesund.

4 Idrett og friluftsliv

4.1 Starte bygging av Osane idrettshall så snart økonomien tillater det - og i tråd med prioriteringsliste for investeringer. (jfr. 12)

4.2 Prioritere vern og opprusting av gjenværende friareal på Aspøy.

4.3 Videreføre og ferdigstille turvegen langs Borgundfjorden.

4.4 Starte prosess for offentlig sikring og innløsning av friområde og badestrand på Prinsen.

4.5 Innlede et formelt samarbeid med aktuelle idrettslag for å prosjektere turveg på Emblemsfjellet og kjørbar tilkomstvei med utfartsparkering ved Grønevollen på Emblem.

4.6 Utvide treningstiden ved idrettshallene om kvelden på hverdager slik at flere grupper får trene.

4.7 Holde strandlinjen fri  til allmenn ferdsel og sørge for god tilkomst strandsona

4.8 Lage en prioritert plan for fremtidig innløsning og sikring av friområder i Ålesund kommune.


5 Kultur

5.1 At kommunen får en tydeligere profil når det gjelder å anerkjenne og støtte opp under det profesjonelle kulturarbeidet, innenfor musikk, kunst og teater. Kunstmuseet Kube og Jugendstilsenteret (Stiftelsen Kulturkvartalet) prioriteres.

5.2 Videreutvikle Kulturskolen, slik at enda flere barn og ungdommer kan få et tilbud der. Sikre at kriteriene for tildeling av plass ved kulturskolen er rettferdige og transparente med hensyn til å gi flest mulig barn og ungdommer et tilbud.

5.3 Gjenreise kulturfondet for tildeling av prosjektmidler til lokalt kulturliv når kommunalt driftsoverskudd tillater det.

5.4 Revidere Kulturplan for Ålesund kommune. (Fra 1999)

5.5 Ny utbygging i Ålesund sentrum skal gjenspeile vår tids arkitektur, og være på et estetisk og kvalitetsmessig nivå som kommuniserer godt med Jugendstilarkitekturen.

5.6 Vi vil vise respekt for frivillige og livssynsbaserte organisasjoner sin egenart.

5.7 Tilrettelegge og stimulere til mer samarbeid mellom frivillige og profesjonelle innenfor kommunale tjenester.


6 Næringspolitikk

6.1 Videreutvikle og forenkle kommunikasjon mellom næringsliv og kommunal forvaltning. Skape arenaer for dialog mellom arbeidsliv, kommune og Campus Ålesund.

6.2 Bidra til at Ålesund fremstår som et godt vertskap for ulike kompetansemiljø.

6.3 Legge opp til arenaer for dialog mellom næringslivet, kommunen og høyskolemiljøet.

6.4 Styrke planavdelingen og øke egenproduksjon av områdeplaner og andre overordna planer, for å sikre langsiktig arealdisponering - og rask tilgang til nødvendig areal for næringsliv, offentlige tjenester og boligutvikling.

6.5 Være godt vertskap for ulike kompetansemiljø. Samarbeide tett med Høgskolen i Ålesund, Ålesund Kunnskapspark, NMK og andre kompetansemiljø for å styrke næringslivet i regionen.

6.6 Søndagen må beholdes som en annerledes dag i uka, og vi  går derfor imot søndagsåpne butikker.

6.7 Arbeide for å øke antall lærlingeplasser i kommunen.

6.8 Stimulere til miljørettet Næringsutvikling og grønt entreprenørskap.

6.9 Arbeide aktivt for flere statlige arbeidsplasser til Ålesundsregionen.

7 Kommunereform, byutvikling og samferdsel

7.1 God planlegging skal sikre utvikling og forutsigbarhet, attraktivitet og bokvalitet i alle bydelene. Infrastruktur og skolekapasitet vektlegges.

7.2 Ta aktiv del i dialogen med nabokommunene i arbeidet med kommunereformen. Samarbeidet mellom kommunene baseres på frivillighet og felles målsettinger.

7.3 Dialogen med nabokommunene må ha særlig fokus på demokrati, samferdsel, arealplanlegging, næringsutvikling, spesialiserte omsorgstjenester (barnevern, psykiatri, rusomsorg, palliativ behandling etc.) samt tjenester som i dag er ivaretatt av interkommunale selskaper. (f. eks. renovasjon)

7.4 Bygge ut Lerstadvegen så snart som mulig i tråd med tidligere planer i "bypakken". Utbyggingen skal delfinansieres gjennom bompenger, og 10% av bompengeinntektene benyttes til prosjektering og utbygging av sykkelveier i øvrige deler av Ålesund kommune.

7.5 Kollektivtilbudet i Ålesund må utvikles etter en langsiktig plan i samarbeid med stat, fylkeskommune og nabokommuner.  Bybane og superbusstilbud med sanntidsinformasjon mellom Moa og sentrum utredes.

7.6 Sykkelveinettet skal styrkes i hele byen for at flere kan benytte sykkel som transportmiddel i det daglige - særlig på korte reiser til og fra jobb og fritidsaktiviteter.

7.7 Etablere flere ladestasjoner for el-biler i sentrum og på Moa i samarbeid med fylkeskommunen.

7.8 Trafikkutfordringene knyttet til gjennomgangstrafikken over Brosundet og strekningen Blindheim - Moa løses i samarbeid med nabokommuner, stat og fylkeskommune, der også bompengefinansiering må påregnes.

7.9 Lage flere områdeplaner før detaljregulering settes i gang, særlig der det planlegges fortetting som på Volsdalsneset og Skutvika, eller der utbygging kommer i konflikt med friluftsinteresser som på Flisneset.

7.10 Støtte opp om Campus Ålesund og videreutvikle Ålesund som en attraktiv studentby.

7.11 Støtte opp om Ålesund sykehus sin status som nr. 2 sykehus i helseregionen.

8 Effektivisering og kvalitetsutvikling

8.1 Be rådmannen legge frem en tiltaksplan for effektivisering og kvalitetsutvikling innenfor kommunens virksomheter.

8.2 Utvikle rutiner som sikrer at god praksis og gode erfaringer systematisk blir overført mellom virksomhetene.

8.3 Vektlegge lederrekruttering og lederutvikling på alle nivå i kommunen.

8.4 Arbeide for å innføre «Skiensmodellen» i Ålesund, bl. a. for å motvirke sosial dumping.

9 Ruspolitikk

9.1 Det tilstrebes en restriktiv alkoholpolitikk, der målsettingen er begrensing av alkoholskader. Skjenketiden for restauranter, puber og nattklubber avsluttes kl. 02.00.

9.2 Revidere skjenkereglementet med sikte på å etablere en mer restriktiv praksis.

9.3 Vektlegge et offensivt rusforebyggende arbeid.

10 Solidaritet  - inkludering av nye nordmenn

10.1 Ålesund kommune vil ta sin del av ansvaret for å finne gode løsninger for flyktningesituasjonen. Vi vil gradvis øke bosettingen av flyktninger i Ålesund, fra 90 i 2015 til minimum 130 i 2019.

10.2 Videreutvikle samarbeid med arbeidsliv og frivillige organisasjoner for å medvirke til at innvandrere blir godt integrert i lokalsamfunnet.

11 Bærekraftig utvikling

11.1 Fokus på miljøvennlig avfallshåndtering, energibruk og arealbruk for å bidra til et fremtidig lavutslippssamfunn.

11.2 Ved planlegging og bygging av nye boliger, skoler, barnehager og ulike næringsområder må vi styrke nære og tette sentrumsområder slik at vi blir mindre avhengig av bilbruk.

11.3 Revidere Klima og miljøplan for Ålesund kommune. Planen skal danne grunnlag for samferdselspolitikken.

12 Framtidige investeringer i prioritert rekkefølge

Fremtidige kommunale byggeprosjekt skal utredes i henhold til standard for passivhus eller lavenergibygg.

12.1 Kolvikbakken ungdomsskole.

12.2 Emblem skole.

12.3 Osane idrettshall og Hessa skole.

12.4 Hatlehol kirke.