Vil ha bare en fødeavdeling

Uavhengig av hva som skjer med fødetilbudet i Nordfjord, foreslår sjef for Kvinneklinikken på Sunnmøre at det for framtiden skal være en fødeavdeling på Sunnmøre, men med en jordmorstyrt fødestue i Volda.

  Foto: Roger Engvik

Nyheter

I dag har ikke fødeavdelingen i Ålesund kapasitet til å overta alle fødende fra Volda. Men det er mulig å få til med omdisponeringer, økt bemanning og mer areal, sier sjef for Kvinneklinikken i Helse Sunnmøre, Janita Skogeng, til Sunnmørsposten.

Hun understreker at hun ikke har konkludert, men skissert konsekvensene av en framtidig sjukehusmodell.

Det er nye faglige krav fra Helsedirektoratet som ligger til grunn for forslaget om organiseringen av sunnmørskvinnenes framtidige fødetilbud.

Flere spesialister
- De nye kravene er strenge når det gjelder tilstedeværelse av spesialist ved risikofødsler. Hvis vi skal fortsette å ha to framtidige fødeavdelinger i Helse Sunnmøre må vi ha fire nye spesialister i Ålesund og Volda.

To fødeavdelinger på Sunnmøre som krever flere spesialister, er heller er ikke omforent med politiske signal om spesialisthelstejensten, sier Skogeng, og peker på at samhandlingsreformen har sagt at en ikke ønsker å tilføre sjukehusene flere ressurser, men heller satse på å bygge opp primærhelsetjenesten.

Nedgradering i Ålesund
- Vi frykter konsekvensene av å opprettholde to fødeavdelinger i Helse Sunnmøre. Vi må omdisponere og nedgradere tilbudet i Ålesund hvis vi skal drive to fødeavdelinger uten å få tilført ressurser i form av flere stillingshjemler.

Men også det framtidige rekrutteringsmarkedet er en bekymring i dette. Vi mener at det ikke er en framtidsrettet modell å beholde to fødeavdelinger i Helse Sunnmøre.

Fødestue
Hvert år fødes det rundt 2000 barn på Sunnmøre, 1500 i Ålesund og i underkant av 500 ved Volda sjukehus.

Skogeng foreslår at fødeavelingen i Volda blir omgjort til en jordmorstyrt fødestue som vil kunne ta imot 150-200 barn i året.

Ålesund sjukehus tar alle høyriskiofødsler i Møre og Romsdal, Alle premature under 35 uker og helt ned i 24 uker, alle tvillingfødsler og setefødsler som forløses vaginalt, samt kompliserte svangerskap.

Avansert fosterdiagnostikk eller - kirurgi går til St. Olavs Hospital.

Er håpet ute for en fullverdig fødeavdeling i Volda? Ta debatten i kommentarfeltet under: