Flere arter på rødlista

Nesten 2.400 arter er klassifisert som truet på den nye rødlisten for Norge. Mange sjøfugler sliter. Men andre arter klarer seg bedre enn før.
FAKTA om Norsk Rødliste
Nyheter

Artsdatabanken legger tirsdag fram Norsk Rødliste 2010, som er en oversikt over arter som er vurdert til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Av de 4.600 artene på rødlista er tilstanden for 2.398 klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar.

Det er en klar økning fra forrige liste i 2006. Da ble 1988 arter klassifisert som truet. Den viktigste årsaken til økningen er mer kunnskap, samt enkelte endringer i kriteriene, ifølge Artsdatabanken.

Tallene kan tyde på at det totalt sett ikke har vært en forverring i situasjonen for truede og nær truede arter fra 2006 til 2010, skriver Artsdatabanken.

Sjøfuglene sliter

Men det gjelder på langt nær alle. Mange sjøfugler sliter tungt, og situasjonen er forverret siden 2006 på grunn av fortsatt nedgang i hekkebestandene. Lomvi er fortsatt kritisk truet. Krykkje, polarlomvi, teist og lunde klassifiseres som sterkt truet eller sårbar. Alke, fiskemåke og havhest har havnet på rødlista for første gang.

De fire store rovdyra bjørn, ulv, jerv og gaupe blir fremdeles karakterisert som truet, på grunn av liten ynglebestand. Men gode bestander av gaupe og bjørn i Sverige gir disse dyra lavere rødlistekategori enn om de norske bestandene ble vurdert isolert.

Kongeørn ute av lista

Men rødlista inneholder også lyspunkter. Bestanden av kongeørn og havørn vurderes nå som livskraftig. Det samme gjelder andre rovfugler som vandrefalk og fjellvåk.

Orkideen rød skogfrue og soppen ferskenpote er ikke lenger klassifisert som kritisk truet.

Totalt 125 arter er vurdert til å være regionalt utdødd, de fleste er biller og veps. Det er 41 flere arter enn på forrige liste, men ingen av disse artene antas å være utdødd siden 2006. Økningen skyldes ny kunnskap og ny tolkning av tidligere data.

21.000 arter vurdert

Arbeidet med rødlista er gjort av 26 ekspertkomiteer, som har vurdert tilstanden for om lag 21.000 flercellede arter som forekommer naturlig i Norge.

En art klassifiseres som truet dersom det er over 10 prosent sannsynlighet for at den vil være borte fra norske områder om 100 år. Det er flest truede arter i artsgruppene biller, sopp, sommerfugler, karplanter og lav.

Vel halvparten av de truede artene lever i skogen, en stor del av dem i gammel skog.

Trues av utbygging

Utbygging av veier, boliger og annen arealendring er den klart viktigste trusselen mot utsatte arter: Hele 87 prosent av artene på rødlista er blitt negativt påvirket av ulike typer arealendringer som har redusert eller stykket opp leveområdene deres. Flatehogst i skogbruket ser ut til å ha hatt stor negativ effekt. I jordbruket fører opphør av beiting og slått av gammel kulturmark til magre kår for artene som var tilpasset dette miljøet.

Forurensning er også en viktig faktor, med negativ påvirkning av 10 prosent av truede eller nær truede arter. Klimaendringer er i rødlista angitt som negativ påvirkningsfaktor for 3 prosent av truede eller nær truede arter.

Beskatning, som jakt og fiske, er antatt å ha bare marginal negativ påvirkning på artene i rødlista.

Det er flest truede og nær truede arter i de sørøstlige delene av landet, med Oslo og Akershus, Vestfold og Telemark på topp. (©NTB)