Betaler ikke havneavgiften

Hurtigruten har sluttet å betale avgifter til Ålesund havn. Havnestyret har gitt havnefogden fullmakt til å nekte Hurtigruten kaiplass i Ålesund.

Havneanløp: Dersom Hurtigruten ikke betaler havneavgift og ved det opphever plikten til å ta imot skipene, må en vurdere om havnas fasiliteter i stedet skal brukes til annen og betalingsvillig aktivitet, heter det i saksdokumentene til Ålesundregionens havnestyre. Her «Vesterålen» ved Prestebrygga og i bakgrunnen en Nordsjø-båt. 

Fikk fullmakter: Etter å ha orientert havnestyret om Hurtigrutens vedtak om ikke å betale havneavgifter, fikk havnefogd Birger Flem fullmakter til å føre saken videre, herunder nekte Hurtigruten kaiplass. 

Nyheter

Bakgrunnen for konflikten er at rederiet mener de betaler for mye for å anløpe Ålesund, og de krever penger tilbake.

Samme beskjed har Hurtigruten sendt til andre anløpssteder fra Bergen til Kirkenes. Dette slo ned som en bombe i havnene, og havnene forbereder rettssak.


Anker Hurtigrute-dommen

Stranda Hamnevesen vil prøve saken videre i rettssystemet.

Det som utløste striden er dommen i Sunnmøre tingrett der Hurtigruten vant over Stranda kommune og fikk tilkjent tilbakebetalt alle avgifter for 2012 og 2013.

Men den dommen er ikke rettskraftig, fordi den er anket.

Stopper betaling

I brevet fra 15. januar opplyser Hurtigruten at de inntil videre innstiller betaling av anløpsavgift til havna, og krever betalt anløpsavgift for de siste tre år tilbake.

Samtidig innstiller de betaling av vederlagsavgift inntil rederiet og havna har blitt enig om en årspris. For begge disse to avgifter mener Hurtigruten at de betaler mer enn det som er rimelig.

I fjor betalte Hurtigruten 3,3 millioner kroner til Ålesund havn. Av denne summen var 1,6 million kroner anløpsavgift.

– Tar for mye


Strandadommen brukast mot andre hamner

Vil ha tilbakebetalt passasjeravgift og havneavgift også i andre hamner.

– Hurtigruten har de siste to årene med stigende bekymring sett at enkelte havner langs kysten vesentlig har økt sine vederlags- og avgiftskrav knyttet til besøk av Hurtigrutens skip. Det skjer til tross for at ett av formålene med den nye havne- og farvannsloven av 2009 var at kostnadene for skipsfarten skulle ned.

Slik innleder driftssjef Svein Sollid i Hurtigruten sitt brev til Ålesundregionens havnevesen.

Rederiet mener at avgiftene er for høye i forhold til hva anløpene koster, og at flere vederlag blir fastsatt ensidig av havna og ikke etter avtale med rederiet.

Hurtigruten ber om å få dokumentasjon på at havna har krav på anløpsavgift, og de ber om å få tilsendt forslag til pris og vilkår på de tjenester Hurtigruten kjøper.

Overrasket

– Vi er svært overrasket over brevets innhold, skriver havnefogd Birger Flem til Hurtigruten. Han er forundret over at tiltak blir satt i verk uten varsel.

Han viser til at dommen mot Stranda havnevesen ikke er rettskraftig, og mener det er et drastisk og urimelig tiltak å stanse betaling av vederlag og anløpsavgifter, og han ber om at rederiet gjør en ny vurdering av standpunktet sitt.

Ålesund kommer til å holde seg til de lovlig fattede vedtak for betaling og innkreving som er gjort. Hurtigruten skal få innsyn i de dokumenter de har krav på.

Han avviser at vedtak er gjort uten kunngjøring og viser til at gjeldende forskrift og prisliste ligger ute på havnas hjemmeside som vanlig, og den lå ute til gjennomsyn før vedtak ble gjort.

– Vi er i ferd med å få en juridisk vurdering av hvilken betydning betalingsstans fra deres side kan få for mottaksplikten, skriver havnefogden som opplyser at dersom kravet fra Hurtigruten blir stående, kan det bli nødvendig for havna å sette i verk tiltak.

Fullmakt

Da saken var oppe i Ålesundregionens havnestyre mandag, fikk havnefogden fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger, herunder å nekte Hurtigruten kaiplass.

Hurtigruten bruker i sommersesongen kaiplass i Ålesund tre ganger i døgnet. Uten betaling og opphevet mottaksplikt må en vurdere om havna kan brukes til annen og betalingsvillig aktivitet, heter det i dokumentet fra Havnestyret.

Havnestyret mener at Hurtigruten tar feil når de hevder at forskriftene og prisene i havna ikke er kunngjort skikkelig.

Havnestyret er overrasket over brevet, fordi det er det motsatte av det rederiet har sagt flere ganger før. Senest fem dager før brevet ble sendt var det møte mellom partene.

Havnestyret opplyser at de har engasjert advokat sammen med KS Bedrift Havn, og de mener dette blir en stor sak der lov, regler og prinsipper blir satt på prøve.