Romsdalsaksen AS mener å kunne dokumentere at hele E39-strekningen fra Moa i Ålesund til Lønset i Molde kan bygges vesentlig rimeligere enn planlagt.

Dette ved å følge dagens vegtrasé via Sjøholt over Ørskogfjellet og Tresfjordbrua, med fjordkryssing via Sekken og Veøya til Lønset i Molde.

Både kostnader og at mesteparten av vegen legges i dagen, med bruløsninger i stedet for tunneler, gir dette prosjektet en fordel sammenlignet med Møreaksen, sier Frode Gjelstenli i styret for Romsdalsaksen AS til Sunnmørsposten.

– Vi føler at folket er med oss, men at vi foreløpig ikke har politikerne med oss. Vi er sikre på at Romsdalsaksen er den beste løsningen for å knytte fylket sammen, legger han til, og får støtte av Hanne Moldver Salthammer og daglig leder i Romsdalsaksen Jørn Inge Løvik.

Frank Sve svarer: Må kutte kraftig i Møreaksen

Romsdalsaksen 2

Romsdalsaksen versjon 2 ble presentert på en pressekonferanse i Molde tirsdag.

Den største forskjellen fra tidligere linjevalg for Romsdalsaksen er at start/endepunktet i nord er flytta fra Hjelset til Lønset, som ligger mellom Hjelset og Molde sentrum. På Lønset har Statens vegvesen planlagt en rundkjøring med ny veg til Hjelset som skal påbegynnes neste år.

En annen forskjell er en tunnelløsning bak Sjøholt. E39 følger ellers i stor grad den tidligere planen for Romsdalsaksen. Det som skiller planen fra Møreaksen er at undersjøiske tunneler unngås og at det stort sett er veger og bruer i dagen med to til fire kjørefelt.

Fra Moa til Lønset i Molde vil kjøretiden være 50 minutter. Distansen er 81 kilometer, ifølge Romsdalsaksen AS.

Endret skipslei

Skipsleia inn Romsdalsfjorden mellom Molde og Åndalsnes er endret som en følge av flytebrua mellom Sekken og Hjelvik.

I Romsdalsaksens nye versjon blir det tatt utgangspunkt i at den skal passere under en hengebru i Sekksundet, mellom Sekken og Hangholmen. Seilingsløpet er på 75 meter. Dette skal være avklart med Kystverket.

Videre er vegen langs den fredede Veøya tenkt lagt på en fylling på sørsida, langs høgspentlinja. Det er den nordlige delen av Veøya som er fredet. Romsdalsaksen mener at konflikt med verneinteressene kan unngås på denne måten.

– Lavere pris

Prisestimat fra rådgivende ingeniører Smidt & Ingebrigtsen AS og Constrada AS basert på Romsdalsaksens plan, gir vesentlig prisreduksjon for hele strekningen Ålesund–Molde.

Romsdalsaksens folk mener tallene er sammenlignbare, selv om det opereres med ulike vegbredder og kjørefelt. Det forholdet at Møreaksen vil utløse fastlandsforbindelse for to av fire kommuner som fortsatt ikke har fastlandssamband i Møre og Romsdal, er ikke vurdert.

– Vårt anliggende er å finne en ferjefri fjordkryssing som på en effektiv og god måte knytter sammen hele fylket. Der er vi sikre på at Romsdalsaksen er best, sier Løvik og Gjelstenli.

De innser at det kan være utfordrende å få politikerne på sin side, ettersom arbeidet med Møreaksen er kommet så langt.

– Vegdirektoratet har signalisert at lange, undersjøiske tunneler bør unngås der det er mulig. I tillegg er det et krav om at kostnadene må ned. Dette gjør oss optimistiske på Romsdalsaksens vegne, sier de to.