Den siste tiden har en ekspertgruppe gjort en såkalt ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) av den mye omtalte utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal. Planen skal i utgangspunktet gjelde fra 2019 til 2022.

I dag kom rapporten - og den stiller en rekke kritiske spørsmål til den utviklingsplanen.

Ekspertgruppen advarer mot at Helse Møre og Romsdal i den nye utviklingsplanen ikke vil evne å følge opp sine forpliktelser etter helse- og omsorgslovgivningen.

ROS-analysen peker på hvordan ting kan slå ut dersom du ikke gjør noe med faremomentene. I utviklingsplanen har helseforetaket allerede satt opp strategier og tiltak for å ta ned denne risikoen.

Ekspertgruppen er den samme som har sittet i styringsgruppen for utviklingsplanen.

Les også: Held fast på hjartesenter, robotkirurgi og PET-skanning

Stor skepsis

Ekspertgruppen plasserer hele åtte av ti risikoområder i såkalt rød sone. Det betyr at ekspertene har vurdert sjansen for at Helse Møre og Romsdal ikke vil kunne oppfylle punktene i utviklingsplanen som stor i disse risikoområdene.

I rapporten - som skal legges fram for styret i helseforetaket neste uke - advares det blant annet om Helse Møre og Romsdals evne til å sette brukeren i sentrum. Det blir videre uttrykt uro knyttet til geografiske og faglige interesser og oppgave-ansvarsdeling.

- Det vises til at fragmentering og dårlig koordinering kan føre til ineffektive pasientforløp og unødig ressursbruk, heter det i rapporten.

I ytterligere seks punkter vises det til at risikoen er opp til svært stor for at Helse Møre og Romsdal ikke vil klare å oppfylle vesentlige punkter i den foreslåtte utviklingsplanen.

HELE RAPPORTEN: Her kan du sjekke hvilke risikoområder som havner i rød sone

Ingen i grønn sone

Bare to risikoområder slipper unna rød sone. Det er følgende områder:

* Helse Møre og Romsdal HF sin evne til å ta i bruk teknologi og elektronisk samhandlingsverktøy, herunder Helseplattformen

* Helse Møre og Romsdal HF sin evne til å sikre intern og ekstern involvering og forankring

Begge disse havner i gul sone, og faren for at Helse Møre og Romsdal ikke klarer å oppfylle disse punktene blir vurdert som moderat til stor.

Ingen av de totalt ti risikoområdene havnet i grønn sone.