Av: Camilla Hjelmeseth

To barn og to voksne i trafikkuhell i Volda