Sunnmøring ventar på å få sak opp for Høgsterett – ramma av advokataksjon

foto