Økland skriver i dagens avis et kritisk svar til direktør Stig Slørdahl i Helse Midt.

Slørdahl skrev nylig en kronikk hvor han var urolig for investeringsevnen i Midt-Norge om fylket blir delt ved Romsdalsfjorden. Da kan foretaket miste et befolkningsgrunnlag på opp mot 200.000 fra Sunnmøre til en ny Vestlandsregion. Økland mener Sunnmøre kan tjene på å hoppe over fra Helse Midt til Helse Vest om Møre og Romsdal blir delt.

– Innlegget fra Slørdahl mangler det som er viktig for Sunnmøre. Innlegget hans er om regionreformen, slik den kan bli til nytte for å styrke St. Olavs, mener Økland.

BAKGRUNN:

Helsedirektørens kronikk: Regiondebatt frå eit helseperspektiv

Ove Øklands kronikk: Mener Sunnmøre må våkne

Helse Midt-direktøren svarer på kritikken: – Ålesund skal være mest differensiert framover

Fokus på St. Olavs

Han mener Helse Midt avslører at de har fokuset i Trøndelag, og på St. Olavs, når de nå ser på regionreformen.

– Om vi skal ha tillit til ledelsen i Helse Midt, så må befolkningen se at det blir gjort grep for å sikre at Ålesund sjukehus fortsatt blir attraktivt, kan rekruttere flinke fagfolk og får oppdatert utstyr, mener han.

En rapport fra Oslo Economics viser at Helse Møre og Romsdal ville fått 130 mill. mer per år i driftsmidler med Helse Vest-modellen, ifølge Økland. Han mener det er balanse og rettferdighet i finansieringsmodellen til Helse Vest, mens et trønderflertall i Midt-Norge har sørget for at dagens modell er gunstig for St. Olavs.

Sjukehus i særklasse

Økland tror at om Sunnmøre går til en Vestlandsregion, så vil det være behov for et sjukehus med stor faglig bredde i den nordre delen av regionen, i Ålesund. Haukeland blir regionsjukehus og faglig sentrum for den sørlige delen. Dette mener han gir mer penger til drift, og stopp i forfall, faglig utarming og stagnasjon på Sunnmøre.

Sunnmøre taper

– St. Olavs er i særklasse på nytt utstyr, siden hele bygningsmassen er skiftet ut og det kom utstyr med nybyggene. Utstyret fra byggetrinn 1 er vel sannsynligvis allerede under utskiftning. Situasjonen er ikke slik i Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal får nytt sjukehus, mens det på Sunnmøre ikke vil kunne bli gjort vesentlige investeringer før etter sjukehuset i nordfylket er bygd, sier Økland.

foto
Kritisk: Ove Økland er siden 1. september 2016 ute av stillingen sin som klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal. Han signerer derfor som privatperson. Økland er i dag kommuneoverlege i Haram, i tillegg til en liten reststilling på 30 prosent i helseforetaket. Foto: STAALE WATTØ

Han mener det ikke ser ut til «at Ålesund skal ha det mest differensierte» og ledende sjukehuset i fylket. Helse Vest skal også investere tungt ved Haukeland og i Stavanger. Økland mener likevel Vest-modellen ville lønt seg for Sunnmøre.

Uavklart situasjon for Volda

Vi har spurt Økland om hvordan han tror det blir for Volda og Nordfjord om Ålesund skal være et faglig bredt sjukehus i en Vestlandsregion.

– Volda har fått garantier innenfor kirurgiske fag i en periode framover, svarer han, og viser til at ferjefri E39 avgjør.

– Vi vet ikke hvordan ferjefri forbindelse mellom Volda og Nordfjordeid blir vektlagt videre. Det vil være samfunnsøkonomi mot tilbud som vil avgjøre uansett om det er Helse Midt eller Helse Vest som styrer.

Får politisk støtte

foto
Enig Elisabeth Røbekk Nørve (H) mener også at Sunnmøre må bli en del av Helse Vest om fylket blir delt.

– Blir Møre og Romsdal delt må Sunnmøre og Ålesund bli en del av Helse Vest, sier medlem i helsekomiteen på Stortinget, Elisabeth R. Nørve (H).

En deling av fylket vil også få konsekvenser for Kristiansund og for det nye sjukehuset på Hjelset. Dersom Kristiansund og fem andre nordmørskommuner sender en søknad om overføring til Trøndelag, mener Nørve at Helse Møre og Romsdal (HMR) må stoppe arbeidet med å etablere et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

Må revurdere DMS

– Om Kristiansund som vertsby sender en søknad om overføring til Trøndelag, er det naturlig at HMR må stille arbeidet med nytt DMS i bero inntil det er avklart hvilken region disse nordmørskommunene kommer til å tilhøre. Går de til Trøndelag, vil det bli en oppgave for St. Olavs Hospital HF å gjennomføre etableringen av et DMS, påpeker Røbekk Nørve.

Også styremedlem i HMR, Kirsti Slotsvik, mener at en ny regiontilknytning for Kristiansund vil få konsekvenser.

Avvente regionreform

– Nå vil jeg avvente hva som kommer fra regjeringen om regionreformen. Dersom Nordmøre blir en del av Trøndelag vil det få betydning både i forhold til et nytt DMS, men det vil også få betydning i forhold til det nye sjukehuset på Hjelset, da det er dimensjonert for å betjene befolkningen både i Romsdal og på Nordmøre, påpeker Slotsvik.

foto
Styremedlem Kirsti Slotsvik i HMR-styret mener regionreformen kan få konsekvenser.

Nørve er hoderystende til det som skjer i Kristiansund. Hun mener Nordmøre vil bli delen av fylket med klart best helsetilbudet.

Beste helsetilbudet

– Nordmøre har kortest vei til St. Olavs, de vil få tilgang til et splitter nytt sjukehus på Hjelset og de vil få et DMS i Kristiansund. Summen er at befolkningen på Nordmøre vil ha det beste helsetilbudet i hele fylket. Jeg skjønner ikke hva de klager over, jeg fatter det ikke, sier Røbekk Nørve.

Hun er enig med Økland i at Helse Vest i dag har en modell for fordeling av inntekter som er gunstig for Ålesund.

Mer penger

– Beregninger har vist at den modellen Helse Vest bruker til å fordele midler internt i helseregionen ville gitt sjukehuset i Ålesund noe mer penger enn modellen Helse Midt legger til grunn, men vi må ikke glemme at vi har tilgang til et moderne og svært bra sjukehus på St. Olavs, påpeker Røbekk Nørve.